Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ruszyły konsultacje programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi 26-10-2020

Na podstawie zarządzenia nr 426/2020 z dnia  26 października 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Syców zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.

Projekt Uchwały dostępny jest na stronie BIP Syców (bip.sycow.pl),  stronie internetowej sycow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców oraz w pok. nr 3 (Parter, Biuro Podawcze)

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 27 października – 13 listopada 2020 r.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu uwag w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej j.nolbert@sycow.pl , osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 3 (Biuro Podawcze), w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie (liczy się data wpływu do Urzędu).

  

Materiały do pobrania:

Zarządzenie Nr 426/2020 z dnia 26 października 2020 r. files/fck/Zarzadzenie_nr_426_2020.pdf
FORMULARZ UWAG - Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 426/2020  z dnia 26 października 2020 r. files/fck/formularz_konsultacji.doc
 PROJEKT - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2021 files/fck/projekt_programu_SYCOW(1).pdf

 

Autor:
Data utworzenia: 26-10-2020 15:34:28
Data edycji: 26-10-2020 15:34:59