Strona

UMiG.jpg (37.28 Kb)Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

Biuletyn Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1198), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10 poz. 68) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców Nr 3/04 w sprawie zakresu i zasad przekazywania  informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców.

BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, który utworzony został  w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w sieci teleinformatycznej w postaci ujednoliconego (unormowanego) systemu stron.

 

   Prawo do informacji publicznej:

·       każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.nr 112 poz.1198 z późn. zm.),

·       informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1 po złożeniu wniosku,

·       wypełniony wniosek może być przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@sycow.pl lub urzad@sycow.pl ,

·       korzystanie z załączonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności,

·       podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

·       wniosek o udostępnienie informacji publicznej (elektroniczny formularz): wniosek-o-udostepnienie-informacji.html

·       wniosek o udostępnienie informacji publiczne (pdf): wniosek_inf_publ.pdf

·       wniosek o udostępnienie informacji publiczne (doc): wniosek_o_inf_publ-doc.doc

lub wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r., poz. 95 : wniosek_o_ponowne_wyk_inf_publicz.pdf


 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Autor:
Data edycji: 23-10-2017 12:40:32