Sposoby doręczania korespondencji

I. Doręczania dokumentów papierowych (system tradycyjny doręczania dokumentów)

Dokumenty papierowe mogą być  doręczane do Urzędu Miasta i Gminy Syców za pośrednictwem:

– poczty na adres:
Urząd Miasta i Gminy Syców
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców

– faksu:
nr faksu  +48 62 785 5104

lub mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców, w Sekretariacie, pok. nr 24, 1 piętro, ul.
Mickiewicza 1, 56-500 Syców w godzinach pracy Urzędu.


II. Doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta i Gminy Syców poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za
pośrednictwem platformy EBOI (umigsycow.eboi.pl/)lub platformy ePUAP(epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje). Można również je składać na elektronicznych nośnikach danych lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

    Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy Syców za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta). Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej EBOI: umigsycow.eboi.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie EBOI.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:
    gotowego e-formularza,
    nietypowego wniosku.
Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony EBOI z zakładki „katalog spraw” formularz.

    Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy Syców za pomocą platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Doręczanie  dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta  na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:
- gotowego e-formularza,
- wniosku.

III.   Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak:
    płyta CD lub DVD,
    pamięć masowa USB,

można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców, w Sekretariacie pok. nr 11, 1 piętro, ul. Mickiewicza 1, 56-500
Syców  w godzinach pracy Urzędu.

 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy Syców:

    Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy Syców muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem
cyfrowym lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje
dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: epuap.gov.pl
Profil zaufany ePUAP jest darmowym, ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez
platformę ePUAP:  http://epuap.gov.pl/ .

    W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
    Akceptowane formaty załączników to:

. DOC, DOCX, RTF
. XLS, XLSX
. CSV
. TXT
. GIF, TIF, BMP, JPG
. PDF
. ZIP

    Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć  5,5MB.
    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


IV. Dokumenty mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sycow.pl .

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5,5MB.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu
publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w
szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:
1)   w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2)   w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy –
inny niż ogólny – przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.
 

Autor: sycow
Data utworzenia: 28-05-2015 18:54:03
Data edycji: 30-11-2020 11:15:35