Menu

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców


 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców - aktualizacja

Uchwała nr XXX/263/2021

w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców 
 

Aktulizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców www.ftp.sycow.pl/[2]Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców.pdf
Treść Uchwały: www.ftp.sycow.pl/Uchwała nr XXX-263-2021.pdf

 


Uchwała Nr VII/48/2015
Rady MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 30 kwietnia 2015

       w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców na lata 2015 -2020”

 

uchawała z zał. 1 - 12 files/fck/File/uchwaly/2015/Uchwala_Nr_VII-48-2015.zip

 


Ankieta dla przedsiębiorców dot. opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"

Podmioty gospodarcze (usługowe i produkcyjne) z terenu gminy

Szanowni Państwo,

Gmina Syców pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN), którego
wykonawcą jest firma IME Consulting.

Dokument ten jest niezbędny, aby w kolejnych latach możliwe było pozyskiwanie środków
finansowych m. in. z funduszy zewnętrznych i krajowych na działania związane z poprawą,
jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej na obszarze gminy.

Gminie, jako gospodarzowi terenu zależy na zebraniu jak najbardziej precyzyjnych danych z
zakresu zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co wiąże się wprost ze skalą emisji z poszczególnych
źródeł/obiektów. Z tego też względu prosimy Państwa o wypełnienie załączonej ankiety.
Informacje uzyskane od Państwa pozwolą określić szczegółowo aktualny stan infrastruktury
cieplnej, budowlanej i energetycznej dotyczącej obiektów niepublicznych zlokalizowanych na terenie
gminy.

Jednocześnie dane te umożliwią autorom opracowania uwzględnienie w tworzonym
dokumencie potrzeb związanych m.in. z poprawą efektywności energetycznej, a Państwu ewentualne
ubieganie się o środki zewnętrzne na ten cel np. z RPO WD 2014-2020.
Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie załączonej ankiety i przekazanie* jej w terminie do dnia
17 lutego 2015. do tut. Urzędu Miasta i Gminy

Niezbędne minimum informacji dotyczy wypełnienia punktów wyróżnionych w ankiecie.
Dziękuje za wypełnienie ankiety.

                                                                   z poważaniem,
                                                                 Sławomir Kapica
                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Syców

pismo Burmistrza MiG Syców files/fck/89/file/procedury/2015/pismo_podmioty.pdf
Ankieta files/fck/89/file/procedury/2015/ANKIETA_pgn2015_OBIEKTY_NIEPUBLICZNE_FIRMY.doc*Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej lub tradycyjnej, a następnie przesłać:
· drogą internetową na adres a.grzybczak@sycow.pl . w tytule wpisując „Ankieta PGN”
· pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Ankieta PGN”
· lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym/sekretariacie Urzędu.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt
tel. 62 785 51 21 lub e-mail: a.grzybczak@sycow.pl


-

 

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 14-05-2015 13:37:14
Data edycji: 31-03-2021 9:40:12