Postępowanie z azbestem

Informacje nt.  azbestu: 

Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.

  • Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.

       Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.

       Pamietaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

 

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru otrzymanego w gminie.

Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.

Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami.

Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem.
Pamiętaj:
że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie.  
Składowanie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.
Pamiętaj: 
Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!


       W ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, powstałego w wyniku:
- przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018,  z 2000r. Nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,
ostrożność  w kontakcie z płytami azbestowymi mając na uwadze szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego. 
    
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu, powstających podczas uszkadzania materiałów zawierających azbest.
Zabronione jest więc jakiekolwiek samowolne postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest (jak np. przybijanie płyt gwoździami, łamanie itp.).
Niedozwolone jest szczotkowanie lub drapanie płyt azbestowo-cementowych, gdyż prowadzi to do uwolnienia w powietrze dużej ilości szkodliwych substancji. 

 

należy zachować

Jedno z rozwiązań, które w poważnym stopniu ogranicza pylenie eternitu polega na pomalowaniu go farbą do betonu. W przypadku dachów pokrytych mchem i porostami trzeba je jednak najpierw usunąć przy pomocy specjalistycznych preparatów chemicznych.

Stosowanym sposobem ograniczenia szkodliwości eternitu, bez potrzeby demontowania płyt jest ułożenie nowego pokrycia na już istniejącym. Wymaga to zamontowania nowych kontrłat (wysokość większa niż fali materiału). Powinny być one tak ułożone, aby maksymalnie przylegały do starej powierzchni dachu. Na kontrłatach mocuje się wtedy łaty  nośne, na których najlepiej zamocować blachodachówki lub faliste płyty bitumiczne.(www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,7637/Itemid,36/)

Do wszelkich prac z wyrobami zawierającymi azbest uprawnione są wyłącznie specjalistyczne przedsiębiorstwa, posiadające formalnie zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.                                                         

Działania Gminy dot. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”  - Gmina Syców przygotowała  Program usuwania azbestu z terenu gminy Sycówwww.bip.sycow.pl/3915,3927,13015/13015/

            Zakres opracowania obejmuje m.in. inwentaryzację ilości i rodzaj azbestu na terenie gminy Syców, z uwzględnieniem lokalizacji, formy prawnej posiadaczy tych odpadów, rodzaju obiektów w jakich występują (pokrycia dachowe, ściany, materiały izolacyjne, inne), ogólnej oceny stanu technicznego.

           Dzięki podjętym już  krokom w tej priorytetowej sprawie mamy nadzieję, że problem azbestu będzie z upływem czasu bezpiecznie rozwiązany.

Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Wyszukiwarka (hasło
azbest): www.mg.gov.pl.  Informację o firmach posiadających zatwierdzony przez właściwego Starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi otrzymasz pod nr telefonu 62 785 5115 (P. Grzegorz Rosiek) lub na miejscu pok. 15 tut. Urzędu. Aktualnie w Urzędzie przygotowywany jest "Program usuwania azbestu z terenu gminy Syców".

 

 

Usuwamy azbest w 2020 roku  files/fck/Ogloszenie_przez_Gmine_Sycow_-_info_na_strone.doc

 

 

Wniosek do pobrania files/fck/Wniosek_dla_mieszkancow-1.doc

 

Załącznik do wniosku files/fck/ZAL_1_prywatny_wniosek.doc

 

 

Autor treści: Grzegorz Rosiek

 

 

Autor:
Data utworzenia: 20-10-2013 20:56:42
Data edycji: 17-04-2020 12:08:09