Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Miasta i Gminy Syców udostępnia poniżej Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci  teleinformatycznej".

Aby skierować pismo do Urzędu,  najłatwiej skorzystać z formularza: Pismo ogólne do pomiotu publicznego (obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne)

Załatw sprawę (usługi i formularze): obywatel.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP:  /eo4iy2u03l/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMiG Syców na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl

Katalog spraw Urzędu na platformie e-PUAP: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/eo4iy2u03l
 Aby uzyskać bezpłatny profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP); www.epuap.gov.pl,
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sycowie, ul. Wałowa 16).

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
 U W A G A:
W celu złożenia wniosku, czy innej sprawy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do UMiG Syców:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@sycow.pl.

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Biura Podawczego mieszczącej się w pokoju nr 2 UMiG Syców (ul. Mickiewicza 1)  na następujących nośnikach danych:

    Pamięć masowa USB
    Płyta CD-RW
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do UMiG Syców:

    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w

formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
    Akceptowalne formaty załączników to:
        DOC, RTF, XPS, XLS
        ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
        CSV
        TXT
        GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
        PDF
        ZIP
    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 


Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to portal internetowy, którego przeznaczeniem jest zdalna obsługa interesantów w zakresie:
- przesyłania nowych pism w formie Elektronicznych Wniosków,
- śledzenia toku postępowania zarejestrowanej sprawy od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji.
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta jest zintegrowane z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w sposób pozwalający automatycznie przesyłać dane do systemu. Wnioski Elektroniczne trafiają na odpowiednie stanowiska, zaś status załatwianych spraw jest publikowany na stronie internetowej EBOI.


Dostęp do informacji o stanie załatwienia spraw dla interesanta realizowany jest jako jedna z uslug Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) - modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Interesant za pomocą nadanego loginu i hasła (stanowisko podawcze w Urzędzie) może się zalogowac na stronie internetowej EBOI, jak i samodzielnie założyć nowe konto. Następnie z poziomu przeglądarki internetowej może śledzić postęp pracy urzędu z własnymi, złożonymi sprawami oraz przesłac nowe pismo za pośrednictwem udostępnionych formularzy: umigsycow.eboi.pl/Eform/EformListAdres alternatywnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 
umigsycow.eboi.pl/Eform/EformList

 


 

Autor: sycow
Data utworzenia: 22-05-2015 9:58:42
Data edycji: 07-11-2018 7:14:07