struktura organizacyjna urzędu, sposób załatwiania spraw

Organizacja urzędu

Syców - Urząd Miasta i Gminy.

W Urzędzie funkcjonują nastepujące wydziały i komórki organizacyjne:

1. Wydział Organizacyjny i Kadr.
    
2. Wydział Finansowy i Podatków, w którego strukturze wyodrębniono: 
    a) Referat d/s Księgowości, 
    b) Referat d/s Podatków i Windykacji.

3. Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

4. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami.

5.
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

6. Urząd Stanu Cywilnego.

7. Biuro Rady Miejskiej.

Zasady podziału zadań i kompetencji kierownictwa urzędu oraz wydziałów są zapisane w regulaminie organizacyjnym urzędu.

W wydziałach urzędu udziela się  informacji bezpośrednio lub telefonicznie zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Uwagi ogólne:
a)
przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dokumentów pobierane są opłaty skarbowe i administracyjne. Opłaty skarbowe - w oparciu o ustawę z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o opłatach skarbowych (Dz.U Nr 86, poz. 960 z późn. zm.),  
b) wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna (art. 32 i 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), wobec czego do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,

schemat organizacyjny UMiG w Sycowie (jpg): sch_org.jpg (399.75 Kb)
orgumig.jpg (318.44 Kb)

Autor:
Data edycji: 25-04-2019 14:12:20