Menu

odpady komunalne i fekalie na terenie Miasta i Gminy Syców

Regulamin ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi

UCHWAŁA  NR  XLVIII / 268 / 06xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

Z DNIA 25 maja 2006

 

W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Syców

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 136, poz. 2008 z 2005r.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.       Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Syców a w szczególności:

1)   Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego;

2)   Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3)   Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)   Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

5)   Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6)   Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7)   Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 

§ 2.

 

1.       Ilekroć w dalszych częściach uchwały jest mowa o:

1)   Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć osoby bądź podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ).

2)   Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

3)   Odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

4)   Odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady  w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zmianami).

5)   Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

6)   Składowisku odpadów stałych – należy przez to rozumieć składowisko odpadów komunalnych w Sycowie przy ul. Szosa Kępińska .

7)   Stacji zlewnej – należy przez to rozumieć instalacje bądź urządzenia służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Sycowie i Stradomi Wierzchniej.

8)   Jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć Sycowską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców bądź inne przedsiębiorstwa , które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego

 

§ 3

        

1.             Na właścicieli nieruchomości nakłada się następujące obowiązki:

1)            Zapewnić na terenie ich nieruchomości czystość i porządek oraz należyty stan sanitarno-higieniczny.

2)      Wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów.

3)   Utrzymywać w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pojemniki służące do gromadzenia odpadów oraz pomieszczenia w których znajdują się te pojemniki.

4)   Selektywnie zbierać odpady komunalne oraz usuwać je z terenu nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

5)   Usuwać i unieszkodliwiać odpady komunalne wyłącznie za pośrednictwem uprawnionych jednostek wywozowych, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej uchwały, na podstawie umowy zawartej z jednostką wywozową, według harmonogramu określonego w umowie.

6)   Zapewnić prawidłowe odprowadzanie nieczystości ciekłych powstających na terenie nieruchomości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

7)   Usuwać nieczystości płynne zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

8)   Usuwać niezwłoczne po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych lokali i budynków, materiał rozbiórkowy i resztki materiałów budowlanych.

9)      Uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości.

Uprzątanie winno odbywać się bezpośrednio po wystąpieniu odpadów, natomiast inne zanieczyszczenia usuwać należy według potrzeb.

10) Obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość chodnikach

11) Przedstawiać do wglądu burmistrzowi lub uprawnionemu przez niego pracownikowi aktualną umowę wraz z dowodami wpłat za wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz umożliwić wstęp na teren nieruchomości osobom przeprowadzającym z upoważnienia burmistrza kontrolę postanowień niniejszej uchwały.

 

2.      Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi właściciele bądź zarządcy nieruchomości ustalają wewnętrzne zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w oparciu o zapisy niniejszej uchwały oraz obowiązujących przepisów. Obowiązki wynikające z niniejszej uchwały obciążają  zarządcę nieruchomości bądź poszczególnych właścicieli nieruchomości.

 

§ 4.

 

1.                 Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)      Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;

2)      Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

3)      Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

4)      Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5)      Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych, z wyjątkiem wysypiska komunalnego, za pisemnym potwierdzeniem wywozu;

6)      Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

7)       Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

8)      Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

9)      Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

 

 

§ 5

 

1.      Selektywna zbiórka odpadów komunalnych winna być prowadzona przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w gospodarstwach domowych do worków foliowych dostarczonych przez jednostkę wywozową , bądź kontenerów ustawionych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Syców. Wywóz posegregowanych odpadów nie podlega dodatkowej opłacie.

 

2.      Selektywnej zbiórce winny podlegać następujące grupy odpadów:

1)      Plastik

2)      Szkło

3)      Papier

 

3.       Właściciele nieruchomości są zobowiązani zbierać i przekazywać do odzysku odpady opakowaniowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63,  poz. 638 z późn. zm.)

 

4.      Odpady zebrane selektywnie winny być odbierane przez jednostkę wywozową według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości.

 

5.      Jednostka wywozowa jest zobowiązana przeznaczyć do recyklingu i odzysku odpady zebrane w sposób selektywny.

 

§ 6

 

1.      Mycie samochodów poza myjniami może odbywać się jedynie na terenach posiadających nawierzchnię utwardzoną, z których powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub innych urządzeń służących do gromadzenia nieczystości płynnych. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi.

 

2.      Naprawy pojazdów samochodowych winny odbywać się  w miejscach do tego celu przeznaczonych.

Odpady powstające w wyniku napraw i przeglądów samochodowych należy zbierać w oddzielnych pojemnikach przystosowanych do gromadzenia tego typu odpadów.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 7

 

1.      Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości.

1)      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  wymienionych poniżej zasad:

a) Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony.

b) Worki na odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony.

c) Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegające biodegradacji są najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony;

2)      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:

 

 

a)      Mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc,

b)      Bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,

c)       Kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,

d)      Sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

e)      Pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,

f)        Apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

g)      Przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

h)      Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

i)        Pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

j)        Zakłady produkcyjne:

j) - bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

j) - z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

 

3)      Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) Kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

b)            Pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 220 l, 240 l, 1100 l i 6000 l ;

c)             Worki;

d)            Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw  sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności 1100 l i 110 l ;

e)            Odpady budowlane – bezpośrednio na składowisko odpadów;

 

4)      Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a) Jedno- i dwuosobowa rodzina mieszkająca na terenie gminy zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 110 l;

b) Trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina mieszkająca na terenie gminy zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa kubły o pojemności 110 l każdy lub jeden o pojemności 220 l;

c) Sześcio-, siedmio- i ośmioosobowa rodzina mieszkająca na terenie gminy zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w trzy kubły o pojemności 120 l każdy;

d) Rodzina mieszkająca na terenie gminy, licząca od dziewięciu do jedenastu osób, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w cztery kubły o pojemności 120 l każdy lub dwa kubły o pojemności 240 l każdy;

e)  Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność   pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punktach a i b;

f)              Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do czterotygodniowego cyklu odbioru na terenie wsi i dwutygodniowego cyklu na obszarze miasta:

  - dla szkól wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika

  - dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika

  - dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. Całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal.

  -   dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego,

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt ,

  -  dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

  - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o    pojemności 110 l;

  - dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

                -  dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;

  - w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

g)            Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

 

 

5)   Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a)            Odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

-  po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.

W sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, kubeł koloru brązowego i tam składać;

-  w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym indywidualną umowę przekazuje je w worku koloru brązowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub, jeśli takiej umowy nie podpisał, jak w zabudowie jednorodzinnej, składa do odrębnego pojemnika koloru brązowego, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;

b)            Odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:

-   na terenie gminy składane są do worków, odrębnych na opakowania  (koloru  czarnego) i odrębnych na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego), dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na składowisko odpadów Syców;

-  odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem;

c)             Odpady wielkogabarytowe należy przekazać na składowisko odpadów Syców;

 

2.      Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1)      Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

2)      Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

      dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3)      Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

4)      Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5)      Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

6)      Wyselekcjonowane odpady niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na terenie nieruchomości w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości  lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogą także być oddane w terminach przewidzianych harmonogramem;

7)      Odpady powstające w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych lub remontowych mogą być czasowo gromadzone wyłącznie w miejscach do tego celu przystosowanych. Sposób postępowania z w/w odpadami oraz ich wywóz należy uzgodnić z jednostką wywozową.

 

3.       Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny być dostosowane do mechanicznego ich opróżniania przez jednostkę wywozowa.

 

4.      Placówki handlowe, gastronomiczne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zapewnić dodatkowe pojemniki na odpady w liczbie zapewniającej utrzymanie czystości w obrębie ich działania.

 

5.      Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego żużla i popiołu, odpadów medycznych, substancji toksycznych, żrących, zuzytych olejów, resztek farb i lakierów oraz innych odpadów niebezpiecznych.

 

6.      Organizatorzy imprez masowych są obowiązani do utrzymania czystości i porządku w miejscach ich organizowania poprzez:

1)      Wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;

2)      Uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

3)      Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4)      Wystąpić z wnioskiem o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 680 z późn. zm.)

 

§ 8

 

7.       Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości płynnych winny spełniać wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 )

 

8.       Zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych oraz osadniki przydomowych oczyszczalni ścieków winny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 9

 

1.       Właściciele  nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostka wywozowa.

 

2.         Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

 

3.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie.

 

4.   Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

1.         Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1)      ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

a)  odpady kuchenne – na obszarach miasta raz na dwa tygodnie, na obszarach wiejskich  raz na cztery tygodnie.

b)  odpady opakowaniowe – w cyklu dwumiesięcznym.

c)  odpady niebezpieczne -- w cyklu dwumiesięcznym.

d)                odpady nieselekcjonowane – na obszarach miasta raz na dwa tygodnie, na obszarach wiejskich  raz na cztery tygodnie.

e)                odpady budowlane – na własne zgłoszenie

f)                  odpady wielkogabarytowe – na własne zgłoszenie.

2)      ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a)            na obszarach miasta – raz na dwa tygodnie;

b)            na obszarach wiejskich – raz na cztery tygodnie;

niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

c)             usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie;

d)            właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;

e)            właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza  budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;

 

§ 11

 

1.   Odpady komunalne, selekcjonowane i nie selekcjonowane są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie Syców.

 

2.   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym  , dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego , bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy umieścić je w miejscu najbardziej korzystnym do odbioru i nie  stwarzającym problemów oraz niebezpieczeństwa.

 

3.   Usuwanie z nieruchomości wielkogabarytowych odpadów komunalnych winno odbywać się okresowo, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez jednostkę wywozową lub na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.

 

4.   Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych są zobowiązani opróżniać te zbiorniki z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika , ilości zużywanej wody, oraz tak aby nie dopuścić do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu lub do gruntu.

 

5.   Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maja obowiązek natychmiast usunąć.

 

6.   Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

 

7.   Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 12

 

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

 

2.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)            w odniesieniu do psów:

a)           Uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z art. 10 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm)

b)            Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w  kaganiec,

c)            Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

d)            Poddawanie psa jeden raz w roku szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie.

e)            Niedopuszczenie do szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka  lub innego zwierzęcia.

2)      W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a)           Stały i skuteczny dozór,

b)            Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

c)            Nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

d)            Zakaz  zwalniania zwierząt domowych z uwięzi na terenach zielonych lub użyteczności publicznej, w sytuacji, gdy właściciel nie ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Całkowity zakaz zwalniania z uwięzi dotyczy  psów ras uznanych za agresywne;

e)            Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

f)            Natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, klatkach schodowych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie  to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

g)           Niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3)            Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

4)            Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

 

§ 13

 

1.      Transportem oraz unieszkodliwianiem zwłok padłych zwierzą lub ich części zajmuje się upoważniona do tego firma, która podpisała umowę z Urzędem Miasta i Gminy. Fakt posiadania lub zauważenia padłych zwierząt należy zgłaszać do tutejszego urzędu. 

 

ROZDZIAŁ VI

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14

 

1.      Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

 

2.    Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

 

3.      Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

b) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

 

4.       Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz burmistrz.

 

5.       Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 4 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) Przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

b) Gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

c) Składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

d) Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

e) Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

f) Gołębie trzymać w odpowiednio przystosowanych gołębnikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiadów. 

 

ROZDZIAŁ VII

 

§ 15

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

 

1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

 

2.      Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje ,do publicznej wiadomości właściciel / zarządca nieruchomości poprzez zarządzenie i umieszczenie go w miejscach umożliwiających zapoznanie się z nim..

 

3.      W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

 

4.      Deratyzacje o których mowa w pkt. 1-3 wykonywać może jedynie firma specjalistyczna, uprawniona do tego typu zadań, posiadająca odpowiednie zezwolenia  i uprawnienia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

§ 16

 

1.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców

 

2.      Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie Nr XXXV / 188 / 97 s dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Syców.

 

3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

 

KAZIMIERZ CICHOŃ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: