wybrane procedury obługi interesanta w urzędzie

PROCEDURY OBSŁUGI INTERESANTA

Informacje ogólne

   Przy załatwianiu spraw w urzędzie obowiązuje strony kodeks postępowania administracyjnego (KPA),  (Rozp. Ministra Finansów z dn.09.12.94 r. - Dz.U. nr 136 poz. 705 z późn. zm.)
Obywatel wnosi sprawe w formie podania, skargi, wniosku. Jeżeli sprawa na to zezwala dopuszczone jest jej wniesienie w formie ustnej lub telefonicznie. Urząd odpowiada w formie decyzji lub postanowienia. Jeżeli nie jest wymagana forma pisemna możliwe jest wniesienie sprawy ustnie lub telefonicznie.    
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna (art. 32 i 33 KPA), wobec czego do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Terminy załatwiania spraw

Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie "bez zbędnej zwłoki".
"Bez zbędnej zwłoki", jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku, organy podatkowe obowiązane są wydawać zaświadczenia (art. 306a § 5 op). Wyjątek dotyczy zaświadczeń o rezydencji podatkowej, czyli miejscu zamieszkania lub siedzibie w Polsce dla celów podatkowych, wydawanych na podstawie art.306m. Także one muszą być wydane "bez zbędnej zwłoki", ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę wymaganych dokumentów.

 

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwienia sprawy kończącej się decyzją podatkową, także terminy wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji prawa.
Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest załatwianie spraw od ręki. Jeżeli nie jest to możliwe petent ma prawo uzyskać informacje o terminie załatwienia sprawy.
Maksymalnym terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów.
Jednakże gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.
W przypadku odwołania od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca.
Dopuszczone jest przekroczenie terminów załatwiania spraw, np.  gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego albo z przyczyn niezależnych od urzędu.
Jednakże petent winien być  powiadomiony o spodziewanym  terminie załatwienia sprawy z podaniem przyczyny (art.12, 35,. 36 KPA).
 
Wymagane dokumenty

   W zależności od sprawy wraz z podaniem w formie załącznika wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów (oryginały, kopie, kopie poświadczone notarialnie, fax dokumentów).
Szczegółowych informacji udzieli urzędnik prowadzący określone sprawy. Mozliwe jest uzyskanie informacji  telefonicznie. W tym przypadku dobrze zapamiętać nazwisko, tak żeby w dalszych kontaktach powoływać się na tę osobę.

Opłata skarbowa

   Przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dokumentów pobierane są opłaty skarbowe i administracyjne. Niektóre sprawy zwolnione są od tych opłat. 

Odwołania 

   Od decyzji w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji chyba, że z treści decyzji wynika inaczej.

 
Skargi i wnioski

   Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu (art. 221 KPA), w szczególności na  nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy
albo przez ich pracowników (art. 227 KPA).

 

Skargę wnosi się na adres:

1. regionalnej izby obrachunkowej - skargi w zakresie spraw finansowych rady gminy,
2. rady gminy  - skargi na burmistrza i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. wojewody - skargi dotyczące organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

   Urząd właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć najpóźniej  w ciągu 1 miesiąca, a także poinformować strony o sposobie załatwienia skargi. (art. 237  KPA).

   W przypadku gdy  urząd, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia zobowiązany jest w terminie 7 dni przekazać go właściwemu organowi i o tym zawiadomić wnioskodawcę. PROCEDURY OBSŁUGI INTERESANTA

 


 

 Karty usług publicznych: obywatel.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej: obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Autor:
Data utworzenia: 14-04-2015 14:45:52
Data edycji: 09-11-2017 13:28:57