Rodzaje sygnałów alarmowych

Sygnały alarmowe

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:
1. systemy alarmowe miast,
2. centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej,
3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.) Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny różne, gong, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.
 
PAMIĘTAJ! P0 USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
- pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.
 
PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁMOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLIOCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIUTERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĘ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
- nałożyć indywidualne środki ochrony:
- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu. Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki;
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
- jeśli nie ma innych zaleceń
- udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organó obrony cywilnej. Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie).

Rodzaje sygnałów alarmowych,
sposoby ich ogłaszania i odwoływania:
oc.pdf (55.50 Kb)
 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Lp.

 

 

 Rodzaj alarmu

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 

 Sposób odwołania alarmów

 

 akustyczny system alarmowy

 

 środków masowego przekazu

 

 wizualny sygnał alarmowy

 

 akustyczny system alarmowy

 

 środków masowego przekazu

 

1

 

 Alarm powietrzny

 

 - Ciągły, modulowany dźwięk   syreny w okresie jednej minuty

- Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny

dla ............

 

 Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

 

 Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm powietrzny dla .............

 

2

 

 Alarm o skażeniach

 

 - Przerywany modulowany

  dźwięk syreny

- Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym

podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania

dźwięku oraz 1  sekunda przerwy

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga!

ogłaszam alarm o skażeniach........... (podać rodzaj skażenia) dla ……..

 

 

 Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

 

 Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla .............

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z dnia 16.10.2006 w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
 

Autor: