Akty prawa dot. obronności

Obowiązujące akty prawne

1.   Konwencja Genewska z dnia 12 sierpnia 1949 r. - Protokół Dodatkowy I dotyczący ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175), xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2.   Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 212 z 1957 r.),

3.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),

4.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

5.   Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104),

6.   Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 241 , poz. 2416. z późn. zm.),

7.   Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r., Nr 1, poz. 7),

8.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. z 1992 r., Nr 40, poz. 173 z późn. zm.),

9.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004, Nr 98, poz. 978),

10.   Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2218),

11.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 152),

12.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony ( Dz. U. z 2002 r., Nr 18, poz. 168 z późn. zm.),

13.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2307),

14.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 181, poz. 1872),

15.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., Nr 203, poz. 2081),

16.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnych organom Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.),

17.   Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 985),

18.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850),

19.   Rozporządzenie Rady Ministrów 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993 r., Nr 91. poz. 421),

20.   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

21.   Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153),

22.   Ustawa z dnia Prawo wodne (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 115, poz. 2019),

23.   Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558 z późn. zm.),

24.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002 r., Nr 215, poz. 1818),

25.   Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz. 93 z późn. zm.),

26.   Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 Dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 37, poz. 158),

27.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz. U. z 2005r., Nr 60, poz. 518),

28.   Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.),

29.   Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz. 347),

30.   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r., Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z poźn. zm.),

31.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia z 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Dz. U. z 1999 r., Nr 111, poz. 1311 z późn. zm.),

32.   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1348 z późn. zm.),

33.   Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1207 z późn. zm.),

34.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. (Dz. U. z 2003 r., Nr 131, poz. 1219),

35.   Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 196, poz. 1631),

36.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2005 r., Nr 205, poz. 1696),

37.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 208, poz. 1741),

38.   Ustawa z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

 

Autor: