Portret JST - dane GUS

System monitorowania rozwoju dla gminy Syców (dane ze strony strateg.stat.gov.pl):

 

     Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (rok poprzedni=100) 100 100 100 158 100 100 101 125 106 52,9 37
Gęstość zaludnienia 112 113 113 112 112 113 113 114 114 114 114
Lesistość [%] 30,7 30,6 30,6 30,6 30,6 30,5 30,5 30,6 30,5 30,5 30,5
Liczba imprez oświatowych w muzeach na 10 tys. mieszkańców 0c 0c 0c 0c 0c 6,1 12,8 . . . .
Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII) 16286 16374 16357 16312 16324 16364 16444 16472 16494 16561 16561
Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 48 48 48 76 76 76 77 96 102 54 20
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania . . 40 25 47 39 43 39 56 51 71
Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 287 288 290,5 293 295 297 298 304 307 308 312
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą . . . . . . 126 134 130 126 126
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe . . . . . . 0c 3 6 7 6
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego . . . . . . 0c 0c 2 0c 0c
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego . . . . . . 0c 0c 2 0c 0c
Liczba osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 tys. mieszkańców 2340 2383 2121 1876 2215 1881 2042 2076 3048 3297 4600
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym . . . . . . 137 143 144 149 152,8
Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu . . . . 56,5 22 21 19,8 19,7 8,6 .
Liczba urodzeń żywych 159 177 168 151 174 182 200 209 164 177 155
Liczba zgonów 132 125 122 139 128 132 149 141 127 113 135
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 55,7 53,8 52,3 52,1 51,3 51,7 51,4 52 53 53,9 54,6
Masa odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) [tys. ton] 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką w żłobkach [%] 3,1 2 3,1 3,5 3,1 4,5 4 4,1 7,1 7,2 8
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 37,6 43,8 47,2 47,8 44,4 52,2 58,2 46 51,2 47,4 59
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 42,2 48,2 49,8 52,9 52,3 55,6 65,7 56,5 62,8 59,6 69,3
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 56,4 59,6 63,2 64,2 65,4 66,8 72,4 64,2 64,5 64,2 69,4
Odsetek dzieci w wieku 4–6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] . . . . 74,4 73,3 77,4 72,8 73 70 73,1
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] 53,3 53,2 54,1 54,1 54 54 53,8 53,6 53,8 54,1 52,7
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] 95,8 95,7 97,1 97,2 97,2 97,2 97,3 97,3 97,3 97,3 97,4
Powierzchnia [ha] #### #### 14479 #### 14511 #### #### #### #### 14511 14511
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej [ha] . 19,6 19,4 19,4 36,2 36,2 37,8 37,8 37,6 37,6 37,2
Przeciętna liczba uczestników imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach na 1 mieszkańca 0,8 . 0,7 . 1,7 . 0,9 . 1,5 0,8 2
Przyrost naturalny 27 52 46 12 46 50 51 68 37 64 20
Przyrost naturalny na 1000 ludności 1,6 3,2 2,8 0,7 2,8 3 3,1 4,1 2,2 3,9 1,2
Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób -3,2 -0,4 -2,9 -3,1 -4,7 -2,2 1,6 0,7 -0,9 0,2 0,4
Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych . . 67 742 1109 828 604 1380 1055 756 67
Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej ogółem [%] . . . . . . 99,9 99,9 99,9 99,87 .
Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach budżetu jednostek samorządu terytorialnego ogółem [%] 2,7 2,4 2,5 2,9 5 3,1 2,9 4,1 4,8 3,3 3,3
Urodzenia żywe na 1000 ludności 9,6 10,7 10,2 9,2 10,6 11,1 12,1 12,7 10 10,7 9,4
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - międzynarodowe w Polsce . . . . . 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - polskie w kraju . . . . . 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - polskie za granicą . . . . . 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - zagraniczne w Polsce . . . . . 0c 0c 0c 0c 0c 0c
Zgony na 1000 ludności 8 7,6 7,4 8,4 7,8 8 9 8,6 7,7 6,8 8,2
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem [hm³] 0,7 1 1 1,1 1,1 1,1 1,2 3,4 3,4 4,1 2,1

 

 

 Legenda:

"." - Zupełny brak informacji,

wypełnienie jest niemożliwe lub niecelowe lub dane jeszcze nie dostępne

c - Zjawisko nie wystąpiło

Tabela wygenerowana w aplikacji STRATEG dnia 13.2.2015r. na podstawie indywidualnych ustawień użytkownika

Autor:
Data utworzenia: 13-02-2015 11:50:39