Nieodpłatna pomoc prawna

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie oleśnickim w 2020r. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca   z nieodpłatnej pomocy prawnej   lub nieodpłatnego   poradnictwa obywatelskiego w zakresie   prowadzonej   działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób   w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

-sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism   procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub

-nieodpłatną mediację lub  

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

-działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

-w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

-nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

-sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;

-zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

 

REJESTRACJA WIZYT

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:

-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267  w godz.8.00 do godz.15.00

 - lub poprzez stronę internetową:

 https://np.ms.gov.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Uwaga!

 

Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia   Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie   obywatelskim poprzez
umieszczenie wypełnionej części B karty pomocy w zamkniętej, nieprzeźroczystej
i oznakowanej urnie, która znajduje się poczekalni punktu NPP/NPO.

 

Harmonogram pracy punktów oraz pozostałe informacje w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy www.bip.powiat-olesnicki.pl  w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020r.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2020 roku

 
Punkt nr 1  - znajduje się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy,
ul. Słowackiego 10, II piętro, pok.317.  Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą radcy prawni.


Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00-12.00
wtorek         godz. 11.30-15.30
środa           godz. 8.00-12.00
czwartek      godz. 8.00-12.00
piątek           godz. 8.00-12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie,
56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci.

 

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Punkt nr 3 – znajduje się w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, 56-420 Bierutów,

ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, pokój nr 9. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą adwokaci i doradcy obywatelscy.

 

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00


Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   przy ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek         godz.12.00-16.00
środa           godz.12.00-16.00
czwartek      godz. 8.00- 12.00
piątek           godz. 8.00-12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Załączniki do pobrania:
 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2020 files/fck/lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_2020.pdf

 

 

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 10-02-2016 10:35:48
Data edycji: 20-07-2020 12:30:25