Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokół nr 68/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.

Protokół Nr 68/2010
z posiedzenia Komisji Infrastruktury
Rady Miejskiej w Sycowie
odbytego w dniu: 24 lutego 2010 r.                            
w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 56

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Leszek Wojtowicz udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponad to w posiedzeniu udział brali członkowie pozostałych Komisji stałych Rady:
1.    Andrzej Dembski - Naczelnik Wydziału GN.
(załącznik nr 1)

Przewodniczący Komisji Leszek Wojtowicz o godzinie 1500 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu jej członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący  przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1.    Lustracja w terenie dotycząca przejęcia gruntów będących w zasobach ANR we Wrocławiu.
2.    Zajęcie stanowiska w powyższych sprawach.

Komisja udała się do miejscowości Wielowieś oraz Gaszowice celem unaocznienia złożonego przez Agencję wniosku nr SGZ-4340-10-14/10/AF z dnia 18.01.2010 r. (data wpływu 25.01.2010r.).
(załącznik nr 2)
Działki te w miejscowości Wielowieś stanowią grunty komunikacyjne do budynków mieszkalnych. W miejscowości Gaszowice proponowane grunty stanowią obszar zadrzewiony.
Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Andrzeja Dembskiego Naczelnika wydziału GN, Komisja uważa za zasadne przejęcie działki nr 202/4 w Wielowsi, natomiast drogi wewnętrzne leżące na działce nr 214/14 i 214/3 powinny zostać przekazane właścicielom przyległych do nich posesji.
W miejscowości Gaszowice proponowana do przejęcie część działki nr 75/189 również powinna zostać przekazana mieszkańcom przyległej posesji celem poprawy warunków funkcjonowania.


Po wyczerpaniu porządku obraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury o godzinie 1600 dokonał zamknięcia posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Leszek Wojtowicz
Protokół sporządziła:
Magdalena Pieprzka
 

Autor:
Data utworzenia: 23-03-2010 16:09:40
Data edycji: 23-03-2010 16:09:40