Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokół nr 61/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 61/2009
z posiedzenia Komisji Infrastruktury
Rady Miejskiej w Sycowie
odbytego w dniu: 21 grudnia 2009 r.                            
w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 24

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Leszek Wojtowicz udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponad to w posiedzeniu udział brali członkowie pozostałych Komisji stałych Rady:
1.    Jacek Przybył - Z-ca Burmistrza MiG Syców
2.    Andrzej Dembski - Naczelnik Wydziału GN.
(załącznik nr 1)

Przewodniczący Komisji Leszek Wojtowicz o godzinie 1300 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu jej członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący  przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1.    Wydanie opinii w sprawach bieżących.

Po zapoznaniu Komisji przez Jacka Przybyła  Z-cę Burmistrza MiG Syców oraz Andrzeja Dembskiego Naczelnika Wydziału GN z pismem nr GN-7142/152/09 data wpływu 24.11.2009r.
Komisja w powyższej sprawie wydała negatywną opinię.
(załącznik nr 2)
W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Sycowie.
Komisja w powyższej sprawie wydała pozytywną opinię.
(załącznik nr 3)
W sprawie pisma nr GN-72241/690/09 data wpływu 16.11.2009 r. dotyczącego sprzedaży działki rolnej nr 61/2 położnej w miejscowości Komorów.
Komisja w powyższej sprawie wydała pozytywną opinię.
(załącznik nr 4)

Po wyczerpaniu porządku obraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury o godzinie 1430 dokonał zamknięcia posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Leszek Wojtowicz
Protokół sporządziła:
Magdalena Pieprzka
 

Autor:
Data utworzenia: 23-03-2010 15:58:42
Data edycji: 23-03-2010 15:58:42