Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/101/07 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Syców”

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A    Nr  XIX/101/07

 

Rady Miejskiej w Sycowie

 

z  dnia  20 grudnia 2007 r..

 

 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Syców”

 

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie                 u c h w a l a,   co  następuje :

 

                                                     

§  1

 

Przystąpić do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Syców” obejmującego swym przedmiotem sprawy kształtowania gospodarki rolnej, ochrony środowiska i krajobrazu oraz infrastruktury technicznej w gminie Syców.

 

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.                                                        

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie   z  dniem  podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

          Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały

Rady Miejskiej w Sycowie

nr XIX/101/07  z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

 

 

Jednym z głównych celów polityki gminy jest zapewnienie wszechstronnego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowania wartości kulturowych obszaru. W celu realizacji tych założeń niezbędne jest opracowanie dokumentu, który będzie instrumentem do kompleksowego uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy.

Zakres prac realizowanych w ramach prac urządzeniowo – rolnych będzie obejmował:

- poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych,

- zmniejszenie ilości działek gruntów w gospodarstwach i poprawę rozłogu pól,

- wyznaczenie i budowę nowej racjonalnej sieci urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- zabiegi melioracyjne i budowę zbiorników małej retencji,

- budowę urządzeń przeciwerozyjnych,

- uporządkowanie i odnowę istniejącej zabudowy,

- wyznaczenie terenów dla nowych inwestycji mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych oraz urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

 

Zgodnie z założeniami udział finansowy Gminy Syców będzie wynosił 20% kosztów opracowania, natomiast pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: