Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/100/07 w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”.

Uchwała Nr XIX / 100 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustanawia się tytuł „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”.

 

 

§ 2

 

1.       Regulamin przyznawania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Wzór medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.       Wzór wniosku o nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

        Bolesław Moniuszko

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN

Przyznawania tytułu

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”

 

§1

Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców” jest lokalnym odznaczeniem za szczególne zasługi oddane miastu i gminie.

 

§2

1.       Tytuł przyznaje się mieszkańcom Miasta i Gminy Syców oraz osobom spoza miasta      i gminy.

2.       Tytuł przyznawany jest za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej                                   i zawodowej przyczyniającej się do rozwoju gminy w zakresie:

1)      działalności gospodarczej,

2)      działalności społecznej,

3)      ochrony zdrowia,

4)      oświaty, nauki, kultury i sztuki,

5)      kultury fizycznej i sportu,

6)      promocji gminy.

§3

Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców” przyznaje się:

1)        indywidualnie - mieszkańcom Miasta i Gminy Syców oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz.

2)        zbiorowo - instytucjom, przedsiębiorcom oraz organizacjom społecznym                                   i zawodowym.

 

§4

Tytuł można otrzymać tylko jeden raz.

 

§5

Wnioski o przyznanie tytułu mogą zgłaszać:

1)        Komisje stałe Rady Miejskiej w Sycowie,

2)        Burmistrz Miasta i Gminy Syców,

3)        zakłady, instytucje, przedsiębiorstwa,

4)        organizacje społeczne, polityczne i zawodowe,

5)        grupy pełnoletnich mieszkańców Miasta i Gminy Syców liczące co najmniej 25 osób.

 

§6

1.       Wniosek o nadanie tytułu zgłasza się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie .

2.       W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszego regulaminu, Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w  terminie              14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3.       Przewodniczący, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku sporządzonego zgodnie                            z przepisami niniejszego regulaminu, przedkłada go pod obrady Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sycowie.

4.       Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Sycowie rozpatruje wniosek wydając swoją opinię.

5.       W obradach Komisji dla rozpatrzenia wniosku uczestniczą przewodniczący pozostałych stałych komisji rady, burmistrz oraz wnioskodawca lub przedstawiciel wnioskodawcy,

6.        Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą upoważnić inne osoby do uczestniczenia w ich zastępstwie w obradach komisji.

7.        Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

 

§7

Tytuł przyznaje Rada Miejska w Sycowie.

 

§9

1.       Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców” udokumentowany jest aktem nadania oraz pamiątkowym medalem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2.       Wręczenie nadania tytułu dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy.

§12

Rejestr wniosków i przyznanych medali prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Sycowie.

 


 

Załącznik Nr 3

 

WNIOSEK

O NADANIU TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”

 

 

1.                   IMIĘ I NAZWISKO / INSTYTUCJE, PRZEDSIĘBIORCY,  

           ORGANIZACJE …………………………………………………………..

.......................................................................................................................

2.                   PESEL / REGON .........................................................................................

3.                   DATA I MIEJSCE URODZENIA ...............................................................

4.                   ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

5.                   ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

6.                   UZASADNIENIE WNIOSKU .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

……………………………….

                         podpis

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX / 100 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW”

 

W związku z brakiem uregulowań dot. nadawania tytułu „ZASŁUZONY DLA MIASTA I GMINY SYCÓW” a inicjatywą jego nadania, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy                                    z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) ustanawia się tytuł oraz nadaje się regulamin jego przyznawania.

Autor: