Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/99/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie.

Uchwała Nr XIX / 99 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Skargę Pani Bożeny Szczepaniak na działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1                      w zakresie przydziału czynności nauczyciela w roku szkolnym 2007 / 2008 uznaje się                     za bezzasadną z powodów faktycznych i prawnych wskazanych w protokole                                  z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Bolesław Moniuszko 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: