Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/97/07 w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Syców liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

                                             Uchwała Nr XIX/97/07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                           Rady Miejskiej w Sycowie

                                              z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Syców liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi  zmianami./  w związku z art. 12 ust 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Tekst Jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473  z późniejszymi zmianami/ Rada   Miejska w Sycowie uchwala co następuje :

 

                                                                 § 1

1.       Ustala się na terenie Miasta i Gminy Syców liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do:

- spożycia poza miejscem sprzedaży -  42

- spożycia w miejscu sprzedaży – 25

      2.   Wyznacza się miejsca przeznaczone do sprzedaży , podawania i spożywania napojów

             alkoholowych na imprezach organizowanych na otwartym powietrzu, zgodnie

             z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

                                                                   § 2

1. Ustala się , że miejsce sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych nie może być usytuowane:

        1) w budynku , innym obiekcie budowlanym , a także w samodzielnym ogródku letnim

            uruchomionym sezonowo, bezpośrednio przylegającym do obiektu lub terenu:

            a/  placówki opiekuńczo- wychowawczej, żłobka, świetlicy socjoterapeutycznej ,

                 wydzielonego placu zabaw dla dzieci,

            b/  przedszkola, szkoły i placówki oświatowej , w rozumieniu ustawy o systemie

                 oświaty,

            c/   obiektu kultu religijnego : kościoła, kaplicy, domu modlitwy , klasztoru

         2) na terenie bazarów i targowisk,

         3) w barach mlecznych,

         4) w sklepach prowadzących wyłącznie sprzedaż artykułów przemysłowych,

         5) w sklepach z artykułami liturgicznymi i dewocjonaliami/ z wyjątkiem wina

              mszalnego/,

         6) w budynkach , w których zlokalizowane są publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

         7) w holach budynków mieszkalnych.

2.  W punktach sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu

      sprzedaży – sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  może odbywać się na     otwartym  powietrzu w miejscu bezpośrednio przyległym do lokalu gastronomicznego, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu i wyznaczenia tego miejsca poprzez ustawienie stolików oraz stałego lub tymczasowego ogrodzenia .

 

 


 3. W przypadku organizowania imprezy na otwartym powietrzu miejsce sprzedaży

         i podawania napojów alkoholowych sytuuje się w miejscu wygrodzonym

 

                                                                      § 3

Traci moc  :

1.       Uchwała Nr XXXII/194/2001 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 sierpnia 2001 r.               w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2.       Uchwała Nr XXXV/ 186/ 97 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 03 kwietnia 1997 r.               w sprawie  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Syców.

 

                                                                         § 4

1.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych przepisów prawa pozostają w mocy do czasu upływu terminu ich ważności .

2.       Do spraw o wydanie zezwolenia , o których mowa w ust. 1 wszczętych a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy tej uchwały.

 

                                                                          § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

                                                                           § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                                                 Przewodniczący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          Rady Miejskiej w Sycowie

 

                                                                                                              Bolesław Moniuszko                

 

        


U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały  Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy  Syców liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych  .

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2  i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami/ rada gminy w drodze uchwały ustala liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa) zarówno do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

W związku z powyższym wywołana została powyższa uchwała.

Autor: