Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/96/07 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr  XIX/96/07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY   MIEJSKIEJ   W  SYCOWIE

z dnia   20 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Sycowie uchwala

Program współpracy Miasta i Gminy Syców

z organizacjami pozarządowymi raz innymi uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 na 2008 rok

 

Wstęp

                Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o organizacji, rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

 

Przyjęcie programu będzie służyło lepszej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych.

 

                                               Rozdział  I

                                                       Cele programu

 

                                                                  § 1

Celem wprowadzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

-           -         umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności  za siebie, oraz otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jego tradycje

-           -         stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

-           -         wspieranie działań prowadzących do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego

-           -         wprowadzanie  nowatorskich i bardziej efektywnych działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb społecznych

               

                                                               

                                                             

 

 


Rozdział II

                                                    Formy współpracy

 

                                                               § 2

Gmina Syców realizuje zadania publiczne we współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.

Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

1)      zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych  w ustawie

2)      współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

3)      użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania, narady konferencje

4)      promocji działalności organizacji w mediach,

5)      pomocy  w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych  poprzez:

a)      organizację pobytu grup młodzieżowych oraz wymiany dzieci i młodzieży

b)     prezentację gminy w ramach współpracy miast partnerskich,

c)      organizację konferencji celem wymiany doświadczeń.

 

Rozdział  III

                                Zlecanie  realizacji zadań publicznych oraz ich finansowanie

 

                                                                 § 3

Zlecanie realizacji zadań może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

                                                                § 4

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych realizowanych  przez organizacje określa każdego roku Rada Miejska w Sycowie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

 

                                                                § 5

Przekazywanie środków finansowych odbywa się po przeprowadzonym konkursie ofert na podstawie zawartej umowy z organizacją.

 

                                                               § 6

Burmistrz Miasta i Gminy Syców na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację.

 

                                                      Rozdział IV

                                               Obszary współpracy

 

                                                                § 7

W roku 2008 Gmina Syców będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1/ realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,, krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży , odbywać się będzie w szczególności poprzez wspieranie zadań:

 

 

a)      organizowanie imprez sportowych o wysokiej randze promocyjnej dla Sycowa

b)      organizowanie imprez turystycznych, krajoznawczych

c)      organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

d)      zwiększanie liczby uczestników w klubach sportowych oraz poszerzanie ofert rozgrywanych dyscyplin

e)      propagowanie i organizowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych

f)        szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

g)      organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół

h)      organizowanie zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców miasta i gminy, ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb dzieci i młodzieży

i)        udział zawodników z terenu gminy  w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

 

2/ realizacja zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania odbywać się będzie  w szczególności poprzez  wspieranie zadań w zakresie:

a)      edukacji regionalnej dzieci i młodzieży

b)      organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności festiwali, przeglądów, konkursów, olimpiad, turniejów, koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw artystycznych i historycznych, dyskusji, prelekcji

c)      działalności  rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej  na rzecz osób niepełnosprawnych,

d)      rehabilitacji, aktywizacji, działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób starszych

e)      zakupu nagród dla uczestników konkursów, imprez  integracyjno – kulturalnych, zawodów sportowych, imprez sportowych, imprez plastycznych organizowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze lub organizacje pozarządowe

f)        organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 

3/ realizacja zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji odbywać się będzie w szczególności poprzez wspieranie zadań w zakresie:

a)      organizacji festiwali, turniejów, warsztatów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki oraz promocji regionu, w tym fundowanie nagród

b)      wydawania niekomercyjnych niskonakładowych książek, czasopism, opracowań informacyjnych dotyczących gminy i jej walorów,

c)      renowacji, konserwacji i ochrony zabytków i innych obiektów kultury lokalnej

d)      podtrzymywania tradycji narodowej, propagowania podstaw patriotycznych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

4/ realizacja zadań w sferze ekologii odbywać się będzie w szczególności poprzez:

a)      wspieranie zadania polegającego na zmniejszeniu uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska

b)      edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz włączenie jej do działań o charakterze proekologicznym na w/w temat.

 

 

5/ realizacja zadań w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym odbywać się będzie w szczególności poprzez:

a)      realizowanie zadań określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok

b)      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego

c)      organizowanie pomocy rzeczowej   dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

d)      wspieranie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego  oraz związanych z ochroną przeciwpożarową

6/ realizacja  zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a)      działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i osób starszych

b)      propagowanie honorowego krwiodawstwa

c)      doskonalenie technik niesienia pierwszej pomocy.

 

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

 

                                                               § 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Przewodniczący

 

                                                                                                                                     Bolesław Moniuszko


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/96/07 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie Programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

 

 

                Przepisy ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) regulują zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami  pozarządowymi. W myśl tych przepisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

                W  związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

Autor: