Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/94/07 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2008.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Uchwała nr XIX/94//07

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 20  grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na 2008 rok

 

                Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami)  oraz art.174 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się na rok 2008 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów  użytkowania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujących wysokościach:

1)     hala sportowa –37,51 zł,

2)     stadion miejski – 33,89 zł,

3)     basen miejski- 52,34 zł,

4)     kąpielisko -zalew w Stradomi – 8,94 zł.

2. Kwota dofinansowania ustalona jest do 1 godziny użytkowania  ww. obiektów.

3. Łączna kwota dotacji przedmiotowej dla MOSiR na rok 2008 nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie gminy na rok 2008.

§ 2.

1. Kwota należnej dotacji przedmiotowej ustalona zostanie przy zastosowaniu stawek jednostkowych, o których mowa  w § 1 ust.1.

2. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie  przez jednostkę dotującą- gminę w okresach miesięcznych.

3. Otrzymujący dotacje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia jednostce dotującej miesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), wskazując wyliczenie kwot należnych, stosownie  do zrealizowanych zadań, wielkość otrzymanej dotacji oraz ewentualne  nadpłaty lub braki.

4. Warunkiem przekazanie przez wydział finansowy kolejnych rat  dotacji będzie wydanie przez Naczelnika Wydziału właściwego do spraw sportu i rekreacji dyspozycji  o uruchomieniu dotacji

5. Ostateczne rozliczenie z budżetem gminy przekazanej dotacji nastąpi na podstawie  rocznego sprawozdania Rb-30 sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3.

Podstawę do ustalenia  stawek jednostkowych dotacji  przedmiotowych stanowi kalkulacja zawarta  w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sycowie nr III/11/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na 2007 rok

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu  w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców

                                                                    § 7.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                       Bolesław Moniuszko

Uzasadnienie do uchwały RM nrXIX/94//07z dnia 20 grudnia 2007r.

W sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2008.

 

  W oparciu o przepisy art. 18 ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie w związku z  art.174 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych z budżetu jednostki  samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje  przedmiotowe dla zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki  dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonując zatem postanowienia  art. 174  ust.4  ustawy o finansach publicznych, ustala się wysokość stawek jednostkowych  dotacji .

Podstawą do określenia stawek jednostkowych są następujące czynniki:

1.    okres wykorzystania obiektów,

2.    koszty użytkowania obiektu  (ustalone na  podstawie roku 2007),

3.    uzyskane dochody z prowadzonej  na obiekcie działalności.

Do kalkulacji przyjęte zostały następujące wielkości:

1. kalkulacja kosztów użytkowania  hali sportowej;

1) Roczny koszt utrzymania (k. osobowe, k. zakupu materiałów, usług ,energii, wody ,opłaty oraz inne koszty)                     239 890 zł

2) Osiągnięte dochody roczne   164 270 zł

3) przyjęty okres użytkowania obiektu (tj. 252 dni  po 8 godzin dziennie) 2 016 godzin,

4) wynik 75 620 zł:2016 =37,51zł – dopłata od 1 godz.

 

2. kalkulacja kosztów użytkowania  stadionu miejskiego;

1) Roczny koszt utrzymania (k. osobowe, k. zakupu materiałów, usług ,energii, wody ,opłaty oraz inne koszty)                     69 022zł

2) Osiągnięte dochody roczne          700 zł

3) przyjęty okres użytkowania obiektu (tj. 252 dni  po 8 godzin dziennie) 2 016 godzin,

4) wynik 68 322 zł:2016 =33,89 zł – dopłata od 1 godziny.

 

3. kalkulacja kosztów użytkowania  basenu miejskiego;

1) Roczny koszt utrzymania (k. osobowe, k. zakupu materiałów, usług ,energii, wody ,opłaty oraz inne koszty)                         52 306 zł

2) Osiągnięte dochody roczne         17 238 

3) przyjęty okres użytkowania obiektu (tj. 67 dni  po10 godzin dziennie) 670 godzin,

4)wynik 35 068:670 =52,34zł – dopłata od 1 godziny.

 

4. kalkulacja kosztów użytkowania  kąpieliska przy zalewie w Stradomii;

1) Roczny koszt utrzymania (k. osobowe, k. zakupu materiałów, usług ,energii, wody ,opłaty oraz inne koszty)                           8 790 zł

2) Osiągnięte dochody roczne           2 800 zł

3) przyjęty okres użytkowania obiektu (tj. 67 dni  po10 godzin dziennie) 670 godzin,

4) wynik 5 990 zł:670 =8,94– dopłata od 1 godziny.

 

W oparciu o wyżej przedstawione  wyliczenia kwota dotacji dla MOSiR na rok 2008 wyniesie;

1. do utrzymania  hali sportowej -  75 620,00 zł,

2. do utrzymania stadionu miejskiego-68 322,00 zł,

3. do utrzymania basenu miejskiego –35 068,00 zł,

4. do utrzymania kąpieliska  przy zalewie w Stradomii-5 990,00 zł

Łaczna wysokość dotacji dla MOSiR wyniesie 185 000 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały rady Miejskiej w Sycowie nrXIX/94/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

W sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2008.

 

 

 

 I. Wniosek dotacje na miesiąc.........................

 

 

Wyszczególnienie

Dotowany obiekt

Lp.

 

Hala sportowa

Stadion miejski

Basen miejski

Kąpielisko

przy zalewie

1.

Planowana liczba

 godzin użytkowania

 

 

 

 

2.

Stawka dopłaty do 1godz

 

 

 

 

3.

Kwota dotacji

 

 

 

 

4.

Dotacja łączna

 

 

..............................................

(podpis osoby wnioskującej)

 

..............................................................

(podpis osoby wydającej dyspozycję

przekazania dotacji)

 

 

 

II. Rozliczenie dotacji  za miesiąc.............................

 

 

Wyszczególnienie

Dotowany obiekt

Lp.

 

Hala sportowa

Stadion miejski

Basen miejski

Kąpielisko

przy zalewie

1.

Liczba godz. faktycznie

użytkowania

 

 

 

 

2.

Stawka dopłaty do 1godz

 

 

 

 

3.

Dotacja należna

 

 

 

 

4.

Dotacja przekazana

 

 

 

 

5.

Kwota rozliczona (+._)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

(podpis osoby dokonującej rozliczenia)

 

 

..............................................................

(podpis osoby kontrolującej rozliczenia)

 

 

Autor: