Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/93/07 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Uchwała Nr XIX/93/07

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 20 grudnia 2007r.

 

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007

 

                Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają   z upływem roku budżetowego 2007

      na kwotę  182 500 zł.

4)       4)      Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem

nr 1 do  niniejszej uchwały.        

 

§ 2.

 

Za ostateczny termin rozliczenia wydatków umieszczonych w wykazie przyjmuje się dzień 30 listopada 2008r.

§ 3.

 

     Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4.

 

     Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Sycowie

                                              Nr XIX/93/07

                                           z  dnia 20 grudnia 2007r.

 

 

 

 

 

 

Plan Finansowy

         dla wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

 

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność                                                                122 500 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                                   122 500 zł

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                122 500 zł

 

                Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wioska”.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              60 000 zł

Rozdział 92120 –Ochrona i konserwacja zabytków                                   60 000 zł

Paragraf 4270- Zakup usług remontowych                                                 60 000 zł

 

                 Wydatki dotyczą remontu  zabytkowego ogrodzenia  przy ulicy Wrocławskiej w Sycowie.

 

 

Autor: