Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/92/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

UCHWAŁA NR XIX/92/07

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany  budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2007

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591,ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia  22 lutego 2007roku w sprawie  budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę                                                                  2 785,00 zł

- dział 758- Różne rozliczenia                                                                      2 785,00 zł

- rozdział 75801 – Część  oświatowa subwencji ogólnej                            2 785,00 zł

- paragraf 2920-  Subwencja ogólna z budżetu państwa                             2 785,00 zł

2. Zmniejsza się dochody  o kwotę                                                             50 000,00 zł

- dział  710 –                Działalność usługowa                                            50 000,00 zł

- rozdział 71035–Cmentarze                                                                      50 000,00 zł

- paragraf 2020—Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania

   bieżące   realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

   administracji  rządowej                                                                               50 000,00 zł

2. Plan dochodów gminy po zmianie wynosi                                         32 745 856,04 zł

§ 2.

 

W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia  22 lutego 2007roku w sprawie  budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                       25 445,00 zł

w tym:

- dział  801 –                Oświata i wychowanie                                            25 445,00 zł

– rozdział 80101–szkoły podstawowe                                                        25 445,00 zł

- paragraf 4010-  Wynagrodzenia osobowe pracowników                          25 445,00 zł

 

2. Zmniejsza  się  plan wydatków budżetowych o kwotę                            72 660, 00 zł

w tym:

- dział  710 –                Działalność usługowa                                               50  00,00 zł

- rozdział 71035–Cmentarze                                                                         50 000,00 zł

- paragraf 4300- zakup usług pozostałych                                                    50 000,00 zł

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                            22 660,00 zł

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne                                                             17 000,00 zł

- paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników                              12 600,00 zł

- paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                  3 400,00 zł

- paragraf 4120 –Składki na Fundusz Pracy                                                    1 000,00 zł

- rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów                                           5 660,00 zł

- paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów                                                    5 660,00 zł

 3. Plan wydatków gminy wynosi                                                                 33 619 096,04 zł

                                                                           

 

§ 3.

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Wykaz  zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007r.” otrzymuje  brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

·          ·        Przychody w wysokości                                            121 000 zł

·          ·        Rozchody w wysokości                                             121 000 zł

2.Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

      Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały  nr XIX/92/07 .Miejskiej w Sycowie z dnia 20  grudnia 2007r.

 

1.       Przyjmuje się część oświatową subwencji ogólnej   pochodzącą z rezerwy na  dofinansowanie kosztów związanych  z wypłata odpraw emerytalnych nauczycieli O/Kalisz.

2.       Zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 50 000 zł w dziale 710- na remont cmentarza  wojennego – wydatek opłacony został bezpośrednio z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

3.       Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 801 i 854. Środki niezbędne są na wypłaty odpraw emerytalnych nauczycieli szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: