Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/90/07 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

U C H W A Ł A  Nr  XVIII / 90 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY  MIEJSKIEJ  W SYCOWIE

                                              z dnia  22 listopada 2007 r.

 

 

w  sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / w związku z  art. 6 ust 13 ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jedn. Dz.U. z  2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami /  i  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  / Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz.1682 ze zmianami/  oraz  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  o podatku  rolnym  / tekst jedn. Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami  /  Rada Miejska  w Sycowie   u c h w a l a  co następuje :  

 

§ 1

 

W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości :

 

1)       określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości ( DN-1 ) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       określa się wzór załącznika do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości –

     „ Zestawienie działek ” ( ZN-1/A ) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)       określa się wzór załącznika do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości –

      „ Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ” ( ZN-1/B )

     stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)       określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1 ) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)       określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości –

      „ Zestawienie nieruchomości ” ( ZN-1/C )  stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej

     uchwały.

 

§ 2

 

W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny :

 

1)       określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego ( DR-1 ) stanowiący załącznik

      Nr 6 do niniejszej uchwały,

2)       określa się wzór załącznika do deklaracji w sprawie podatku rolnego –

     „ Zestawienie działek ” ( ZR-1/A ) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

3)       określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) stanowiący załącznik

     Nr 8 do niniejszej uchwały,

4)       określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego –

      „ Zestawienie działek ” ( ZR-1/B )  stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

  

§ 3

 

W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny :

 

1)       określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego ( DL-1 ) stanowiący załącznik

      Nr 10 do niniejszej uchwały,

2)       określa się wzór załącznika do deklaracji w sprawie podatku leśnego –

     „ Zestawienie działek ” ( ZL-1/A ) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

3)       określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IR-1 ) stanowiący załącznik

     Nr 12 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLI / 237/ 05 z dnia  25 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Syców .

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.

 

 

  

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej   

                                                                                      Bolesław Moniuszko

 

Wzory deklaracji oraz informacji podatkowych dekl_i_inf_pod_2008.rar (193.09 Kb)

Autor: