Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/89/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XVIII / 89 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie 

      z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)  Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.  ( M.P. z 2007r. Nr 77,

poz. 831 )  z kwoty  58, 29 zł  za 1 dt.  do kwoty 48, 29 zł  za 1 dt.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Syców           

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Bolesław  Moniuszko

Autor: