Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/86/07 w sprawie ust. górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Uchwała Nr XVIII/86/07

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22.11.2007 r.

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008  póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001  nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004  nr 54 poz. 535 z poź. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia w wysokości:

 

 

 

 

 

a) Wywóz odpadów komunalnych stałych gromadzonych w pojemnikach:

 

 

 

 

 

lp.

nazwa

cena za m3

opłata środowisk. do m3

cena za m3 z opłatą środowisk.

1

SM 110 l - własność zleceniodawcy

34,16

16,5

50,66

2

SM 110 l - własność zleceniobiorcy

49,03

16,5

65,53

3

PA 1100 l - własność zleceniodawcy

28,44

16,5

44,94

4

PA 1100 l - własność zleceniobiorcy

36,45

16,5

52,95

5

Kontener własność zleceniodawcy

23,97

16,5

40,47

6

Kontener własność zleceniobiorcy

29,69

16,5

46,19

 

 

 

 

 

b) Dodatkowe usługi komunalne:

 

 

 

lp.

nazwa

cena za m3

opłata środowisk. do m3

cena za m3 z opłatą środowisk.

1

załadunek ręczny

82,21

16,5

98,71

2

Przyjęcie odpadów na wysypisko

13,57

16,5

30,07

 

 

 

 

 

c) Wywóz odpadów komunalnych płynnych:

 

 

 

 

 

 

 

lp.

nazwa

 

 

cena za m3

1

w ilości powyżej 4 m3

 

 

18

2

w ilości powyżej 3 m3 do 4 m3

 

 

21

3

w ilości powyżej 2 m3 do 3 m3

 

 

24

4

w ilości powyżej 1 m3 do 2 m3

 

 

28

5

w ilości do 1m3

 

 

36

6

przyjęcie odpadów na oczyszczalnię

 

 

5,5

 

 

 

 

 

2. W sytuacjach awaryjnych oraz w niedzielę, święta i w innych dniach wolnych od pracy przy wywozie nieczystości płynnych ceny ustalone w tabeli 1c poz. 1-5 wzrosną o 20 %.

 

 

 

 

 

3. Do stawek ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

 

§ 2

      Jednostka świadcząca usługi wywozu może zastosować do rozliczeń stawki niższe od ustalonych w § 1 w zależności od kosztów wywozu oraz zawartej umowy.

 

 

 

 

 

§ 3

       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

 

 

§ 4

     Traci moc uchwała nr XLVI/257/06 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca  2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.

 

 

 

 

 

§ 5

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław

Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: