Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/85/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                  Uchwała  Nr  XVIII/85/07

                                                               Rady Miejskiej w Sycowie

                                                            z  dnia  22  listopada  2007 r.

w  sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat,  motywacyjnego ,   funkcyjnego, za warunki  pracy  i  szczegółowe  warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za  godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz  innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców

 

 

                 Na  podstawie  art. 18 ust.2, pkt. 15  ustawy  z  dnia 8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze  zm. ), w  związku  z  art. 30 ust.6 i  art. 54 ust. 7  ustawy  z  dnia 26  stycznia 1982 r – Karta  Nauczyciela ( tekst jednolity  Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia  31 stycznia 2005 roku  w  sprawie  wysokości  minimalnych stawek  wynagrodzenia zasadniczego  nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U.  Nr  22, poz. 181 ze zm. )  Rada    Miejska  w  Sycowie    uchwala  co następuje :

                 

                                                                                      Rozdział  I             

 

                                                                 Postanowienia ogólne 

                                                                                              § 1

1.Ustala się na rok 2008  regulamin  określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

   przyznawania   nauczycielom dodatków : za wysługę lat,  motywacyjnego ,  funkcyjnego, za 

   warunki  pracy  i  szczegółowe  warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za  godziny

   ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , oraz  innych świadczeń  wynikających ze

  stosunku pracy dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach ,  dla których

  organem  prowadzącym jest  Gmina Syców.

2.Ilekroć w uchwale jest mowa  o :

1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli  zatrudnionych

   w  szkołach, przedszkolach i gimnazjum prowadzonych przez   Gminę Syców.

2) szkołach bez bliższego  określenia – rozumie się przez to przedszkola , szkoły podstawowe

   i gimnazjum prowadzone przez Gminę Syców.

                                                                                            

                                                                                          Rozdział II

 

                                                                     Dodatek za wysługę lat

 

                                                                                              § 2

1.       Przy ustalania prawa do dodatku za wysługę lat stosuje się przepisy  § 7 rozporządzenia cytowanego w podstawie prawnej  oraz  art. 33  ust. 1 Karty Nauczyciela

2.       Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni , za które  nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem  lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje  wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3.       Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa :

1)        nauczycielowi -  dyrektor szkoły,

       2) dyrektorowi – Burmistrz.

 

 

 

 

Rozdział III

                                                          Dodatek  motywacyjny                                                                                       

                                                                                §  3

1.     Fundusz   na  dodatki   motywacyjne tworzy się w wysokości  8 % średniego wynagrodzenia

        nauczyciela  stażysty pomnożony przez sumę etatów zatwierdzonych   w     arkuszach

        organizacyjnych   danej  placówki na  rok  szkolny, z tym że 2 %  pozostaje  na dodatki

        motywacyjne dla dyrektorów.

2.    Nauczyciele kontraktowi, mianowani i dyplomowani   oraz dyrektorzy mogą otrzymać

        dodatek motywacyjny od 5 %   do   35 %  średniego   wynagrodzenia  nauczyciela  stażysty .

3.     Decyzję  o  przyznaniu   określonej  stawki   dodatku  motywacyjnego  nauczyciel  lub

        dyrektor otrzymuje   w  formie  pisemnej .

4.     Dodatek motywacyjny dla dyrektora  szkoły  przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy

        Syców.

5.     Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i wicedyrektorów  przyznaje dyrektor szkoły .

6.     Dodatek  motywacyjny  przyznawany  jest  na  okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ale nie

       dłuższy niż   12 miesięcy.

7.     Kwoty naliczonego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w taki sposób, że kwotę

        0,49 zł. pomija się,  a  co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 

 

                                                                                        §  4

1.            Dodatek motywacyjny dla dyrektorów  szkół  przysługuje w szczególności za:

1)                umiejętność racjonalnego gospodarowania  środkami finansowymi szkoły:

a)                przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b)                podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego,

c)                pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego

             wykorzystania,

d)                podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie

              gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań  dydaktyczno-wychowawczych,

2)                sprawność  organizacyjną w realizacji zadań statutowych szkoły,  poprzez :

a)            właściwą politykę kadrową ,

b)                dyscyplinę pracy, podział zadań , terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

c)            właściwe  zgodne z potrzebami szkoły  kierowanie doskonaleniem i

             dokształcaniem  nauczycieli,

d)                systematyczne doskonalenie zawodowe,

e)                organizowanie konferencji szkoleniowych,

3)            wysokie  efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez:

a)                osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uczniów w skali regionu, województwa, kraju,

b)                poszerzoną ofertę szkoły  poprzez wprowadzenie programów autorskich,

             innowacji oraz  innych rozwiązań metodycznych,

c)            obecność  szkoły  w środowisku lokalnym , udział w imprezach, konkursach

             i przeglądach   organizowanych przy współpracy z instytucjami  kulturalnymi i innymi

             placówkami,

d)            dbałość o klimat wychowawczy poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów

wychowawczych,  podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających  zagrożeniom społecznym,

e)                konstruktywną współpracę  z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

2.            Nauczycielowi    może  być  przyznany  dodatek  motywacyjny   w  szczególności   za:

1)                uzyskiwanie  przez  uczniów  z  uwzględnieniem ich  możliwości  oraz warunków  pracy

nauczyciela dobrych  osiągnięć  dydaktyczno-wychowawczych  potwierdzonych wynikami klasyfikacji, promocji, egzaminów i sprawdzianów  albo sukcesami w konkursach , zawodach i olimpiadach,

2)            umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów  we współpracy z ich

rodzicami,

3)            pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów , aktywne  i efektywne działanie na rzecz uczniów  potrzebujących szczególnej opieki,

4)            jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem, a szczególności:

a)                systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)                podnoszenie umiejętności zawodowych, samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

5)                wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

6)            dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń , o sprawność pomocy dydaktycznych lub

innych urządzeń szkolnych,

7)            rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

8)                przestrzeganie dyscypliny pracy,

9)            aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

a)            udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)            udział w  posiedzeniach komisji przedmiotowych i innych,

c)            opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

d)                prowadzenie lekcji lub zajęć koleżeńskich , przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                                                                              

  §  5

.

Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa nauczyciel po przepracowaniu roku szkolnego w danej  szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.

 

   Rozdział  IV

 

                                                                Dodatek  funkcyjny

                                                                             §  6

1.       Nauczycielom  ,  którym  powierzono  stanowisko dyrektora  lub  wicedyrektora szkoły  bądź  inne stanowisko  kierownicze   przewidziane  w  statucie  , przysługuje  dodatek  funkcyjny  w  wysokości  określonej  w  tabeli  nr 1. 

2.       Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Burmistrz Miasta i Gminy Syców uwzględniając między innymi:

-      wielkość szkoły,

-      ilość uczniów w przeliczeniu na oddziały,

-      liczba godzin w szkole (placówce),

-      liczba nauczycieli w stosunku , do których sprawowany jest nadzór pedagogiczny,

-      liczba nadzorowanych pracowników obsługi ,

-      liczba nadzorowanych obiektów .

3.   Wysokość  dodatku  funkcyjnego  dla  wicedyrektorów i  innych  stanowisk

      kierowniczych jak   również  dla osób  wymienionych  w §  7    ustala  dyrektor  szkoły.

 

                                                                          

                  §  7

       1.    Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom , z tytułu  wykonywania  zadań :

              a)  wychowawstwa  klasy, oddziału    w  wysokości          5 %,

                 b)  wychowawstwa klasy w gimnazjum w wysokości               6 %

              c)  opiekuna  stażu                                    w  wysokości          3 %,

              d) doradcy  metodycznego                  w  wysokości    do 10 %,

              e)  nauczyciela konsultanta       -   w  wysokości     do  15 % ,

               średniego  wynagrodzenia  nauczyciela  stażysty , o którym mowa w art. 30 ust.3  Karty

               Nauczyciela.

2.         Dodatek  funkcyjny ,o którym mowa w §  7 pkt.1 lit.c przysługuje za każdego   nauczyciela  powierzonego  opiece. 

  

 

                                

   §  8

1.       Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub zadań wymienionych w §  7  pkt.1, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2.       Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu , a w razie wcześniejszego odwołania , z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie: jeśli odwołanie  nastąpiło  pierwszego dnia miesiąca  od tego dnia.

3.       Dodatek funkcyjny związany jest ze stanowiskiem, wykonywaniem zadań  wychowawcy klasy lub opiekuna stażu, przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie  innej osoby, jeśli jej nieobecność  w  pracy przekracza 2 miesiące.

    4.      Kwoty naliczonego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w taki sposób, że kwotę

               0,49 zł.    pomija  się,  a  co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

 

Tabela nr 1

Lp

Stanowisko

           Miesięcznie % średniego wynagrodzenia  nauczyciela stażysty

1.

 

Dyrektor  gimnazjum

40 - 100

2.      

Wicedyrektor gimnazjum

 

20 - 60

3.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 12 oddziałów

 

30 - 70

4.

 Dyrektor szkoły podstawowej liczącej powyżej  12 oddziałów

35 - 80

5.

Wicedyrektorzy szkół powyżej 12  oddziałów

 

20 - 50

6.

Dyrektor  przedszkola

 

20 - 60

                                                                    

  Rozdział V

 

                                                      Dodatek za warunki pracy

 

                                                                                              §  9

1.         Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne  warunki pracy określone w § 8 rozporządzenia cytowanego  w podstawie prawnej .

2.         Wysokość  dodatku za trudne warunki pracy ustala się na poziomie 15 % stawki osobistego zaszeregowania  nauczyciela.

3.         Nauczycielom  przysługuje dodatek za pracę  w warunkach uciążliwych  określonych § 9 rozporządzenia cytowanego w podstawie prawnej .    

4.         Nauczycielom i wychowawcom  pracującym w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 20 %  stawki osobistego zaszeregowania  nauczyciela.

 

                                                                        

 

                                                                                     Rozdział  VI

                           Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i  zastępstw doraźnych

 

 

                                                                      

 

    

                                                                      § 10

1.         Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  ustala  się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych  odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną  liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla zajęć  dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela

2.   Wynagrodzenie za jedną godzinę  doraźnego zastępstwa  przydzielonego nauczycielowi

       ustala się w  sposób określony w ust. 1.                                                                     

3.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się  mnożąc

      tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16  z  zaokrągleniem do pełnych godzin

      w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się

     za pełną  godzinę.

4.  W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu,

      ustala się  pensum proporcjonalnie  w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez

      nauczyciela zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych. .Wszystkie godziny

      realizowane powyżej tak  ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, liczone

      z nowego pensum.

 

                                                                  Rozdział VII

                                                                         Dodatek mieszkaniowy

                                                                          § 11

1.       Nauczycielom  zatrudnionym  zgodnie z art.54 ust. 1 i 3 ustawy Karta Nauczyciela ,w szkołach na terenie  wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek  mieszkaniowy .

2.    Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze 

       nie  niższym niż  połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego

       w art. 42.  ust.3 ustawy Karta Nauczyciela .

3.     Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 

        następującego po miesiącu ,  w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie .

4.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi Burmistrz.

5.    Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości:

        a)  dla jednej osoby                      - 6 %

        b)  dla  dwóch osób w rodzinie    - 8 %

        c)  dla trzech i więcej osób          - 10 %

      -miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników , ustalonego przez

       Ministra Pracy i Polityki  Społecznej , zwanego dalej ,, najniższym wynagrodzeniem”    - dla 

       jednej  osoby.

6.    Kwoty  przypadającego  dodatku zaokrągla się w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł. pomija

        się , a  kwotę co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego .

7.   Do osób o których mowa w pkt. 4  zalicza się nauczyciela oraz  wspólnie z nim zamieszkujące

      dzieci  do lat  20 , jeżeli nie mają własnych źródeł dochodów.

8.   Nauczycielowi i jego współmałżonkowi , będącemu także nauczycielem, stale z nim

      zamieszkującym przysługuje tylko  jeden dodatek w wysokości określonej  w  punkcie 4.

      Małżonkowie wspólnie określają  pracodawcę , który będzie im wypłacał ten dodatek.

9.       Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu  prawnego do zajmowanego przez niego lokalu  mieszkalnego.

                                                                    § 12

1.  Dodatek  przysługuje w okresie wykonywania pracy , a także w okresach:

     a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

     b) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego  w  odrębnych przepisach,

     c) pobierania zasiłków  z ubezpieczenia społecznego,

     d) odbywania zasadniczej służby  wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby

         wojskowej: w przypadku jednak , gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była

         umowa o pracę na czas  określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu ,

         na  który umowa ta była zawarta .

2. Nauczyciel , któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie

     pracodawcę  o okolicznościach powodujących utratę prawa do zasiłku.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu .

 

                                                               Rozdział  VIII

                                                     Postanowienia końcowe

                                                                                    §  13

Traci moc uchwała  Nr IX/27/07 Rady Miejskiej  w  Sycowie z dnia  29  marca 2007 r.  w  sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  za wysługę lat, motywacyjnego ,   funkcyjnego, za warunki  pracy  i  szczegółowe  warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za  godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz  innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum  oraz uchwała Nr XI /47/2007  Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/27/2007 Rady Miejskiej w Sycowie.

 

                                                                                              §  14

Regulamin uzgodniono ze związkami  zawodowymi  działającymi w szkołach, przedszkolach i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Syców.

 

                                                                                                §  15

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców .

 

                                                                                                §  16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą  od   01 stycznia  do 31 grudnia 2008 roku .

 

 

 

                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                         Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie :

Do uchwały   Nr   XVIII/85/07  Rady Miejskiej w Sycowie  w sprawie   ustalenia regulaminu  określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  za wysługę lat, motywacyjnego ,   funkcyjnego, za warunki  pracy  i  szczegółowe  warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za  godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz  innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i gimnazjum  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Syców

 Zgodnie  z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w związku z art. 30 ust.6 i art.54  z ust. 7 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( tj.  z 2006  r. Dz. U.  Nr 97 poz.674  ze zm.)  Rada Miejska określa w regulaminie  wynagradzania nauczycieli , przyjmowanym corocznie  i obowiązującym  w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia , wysokość poszczególnych  składników wynagrodzenia  wymienionych  w art. 30  ust. 6 pkt. 1-4 , proponuje się jak w sentencji uchwały.

Powyższe regulaminy  uzgodnione są z przedstawicielami organizacji związkowych  działających na terenie  przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjum Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: