Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/81/07 w sprawie zmiany studium uwar. i kier.zagosp. przestrzennego MiG Syców

UCHWAŁA NR  XVIII/ 81/07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w związku z uchwałą Nr LII/282/06 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców,

 

Rada Miejska w Sycowie

 uchwala, co następuje:

 

§ 1

                Uchwala się Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, zwaną dalej „Zmianą studium”.

 

 

§ 2

                1. Zmiana studium składa się z:

                                1) Tekstu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

                       2) Części graficznej, zawierającej rysunek pt: „Kierunki rozwoju                przestrzennego” w skali 1:20 000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

                2. Materiały wymienione w pkt 1 i 2 są ujednoliconą formą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, o której mowa w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) 

 

§ 3

          Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

      Bolesław Moniuszko

 

Sporządził: Nowak Paweł                                     

                                            

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/ 81/07 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

 

                W oparciu o zgłoszony wniosek „INVESTGAS S.A.” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, Rada Miejska w Sycowie Uchwałą Nr LII/282/06 z dnia 28 września 2006 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, zwanego dalej „Zmianą studium”.

                Wnioskodawca określił we wniosku potrzebę budowy rurociągu paliwowego wysokiego ciśnienia 6,3 MPa i średnicy DN 250 relacji Ostrów Wlkp.-Wrocław wraz z kablem łączności światłowodowej i infrastrukturą towarzyszącą (stacją zasuw wraz z drogą dojazdową, nadrzędnym systemem sterowania i kontroli SCADA w postaci kabla światłowodowego, słupków znacznikowych, słupków ochrony katodowej, zasilenia stacji zasuw itp. urządzeń towarzyszących).

                Przeprowadzenie tego dalekosiężnego rurociągu, zaliczonego do inwestycji celu publicznego, umożliwi transport paliw z istniejącej bazy magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim do istniejącej bazy magazynowej we Wrocławiu. Zaproponowane rozwiązanie odciąży przewóz paliw cysternami samochodowymi i kolejowymi oraz wyeliminuje zagrożenia wywołane skutkami ewentualnych awarii (które wynikają m.in. ze stosowania dotychczasowych środków transportu). Trasa projektowanego rurociągu prowadzi przez 10 gmin dwóch województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego. Jej łączna długość wynosi ok. 100 km, ale odcinek, zawierający się w granicach Gminy Syców stanowi jedyne 12 km.                Uchwalenie Zmiany studium umożliwi wnioskodawcy podjęcie dalszych prac projektowych na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym plan miejscowy sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium oraz  art. 15 ust. 1, który przesądza o tym, że burmistrz sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium wyniknęła potrzeba jego zmiany. Ponieważ prawodawca przewidział możliwość dokonywania „cząstkowej” zmiany studium, co ma swoje odzwierciedlenie w § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) taką ujednoliconą formę projektu studium przedstawia się celem uchwalenia.

Autor: