Uchwały RM

URM nr LIII/293/06 w sprawie przyznania dotacji celowej na rozp.prac konserw.witraży w Kościele p.w. Ap.Piotra i Pawła w Sycowie

 

Uchwała Nr LIII / 293 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 października 2006 r.w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Syców na rozpoczęcie prac konserwatorskich, polegających na zabezpieczeniu witraży w zabytkowym kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. Kościelnej w Sycowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), § 7 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 122, poz. 1986) uchwala się co następuje:


§ 1


Przyznaje się dotację celową dla Parafii p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.


§ 2


Dotacje przyznaje się na rozpoczęcie prac zabezpieczających witraże w zabytkowym kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.


§ 3


Przyznaje się dotację w wysokości 5 000,00 zł ze środków budżetu na rok 2006.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców.
Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Cichoń
Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19