Uchwały RM

URM nr LIII/292/06 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do SGK Sp. z o.o.

 

U C H W A Ł A NR. LIII/292/06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Sycowie w postaci nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców oraz infrastruktury technicznej wybudowanej w mieście SycowieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póżn. zmianami), w związku

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr. 261 poz. 2603 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 0XL/228/05

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:§ 1


Wnieść do Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o w Sycowie tytułem aportu

rzeczowego:


- działkę nr 4/8 ark. mapy 3 o pow. 0,0142 ha zagospodarowaną jako teren wykorzystany

na potrzeby kotłowni miejskiej położoną w Sycowie

przy ul. Kaliskiej o wartości 2 220,00 zł.


- działkę nr. 7/28 ark. mapy 3 o pow. 0,1447 ha zagospodarowaną jako teren wykorzystany

na potrzeby kotłowni miejskiej -skład opału położoną w Sycowie

przy ul. Kaliskiej o wartości 20 560,00 zł.


- działkę nr 15/15 ark. mapy 12 o pow. 0,0040 ha wykorzystaną na potrzeby urządzeń

infrastrukturalnej technicznej - przepompownia ścieków położoną w Sycowie

przy ul. Kossaka o wartości 1 420,00 zł.


- działkę nr 225/4 ark. mapy 3 o pow. 0,0077 ha wykorzystaną na potrzeby urządzeń

infrastrukturalnej technicznej - przepompownia ścieków położoną

w Stradomi Wierzchniej o wartości 1 680,00 zł.


- działkę nr 359/15 ark. mapy 4 o pow. 0,0100 ha wykorzystaną na potrzeby urządzeń

infrastrukturalnej technicznej - przepompownia ścieków położoną

w Stradomi Wierzchniej o wartości 1 130,00 zł.


- działkę nr 363/34 ark. mapy 4 o pow. 0,0027 ha wykorzystaną na potrzeby urządzeń

infrastrukturalnej technicznej - przepompownia ścieków położoną

w Stradomi Wierzchniej o wartości 1 220,00 zł.


- przyłącze cieplne do budynku mieszkalnego w Sycowie przy ul. Szarych Szeregów 7

o wartości 337,21 zł.


  • kanał CO do budynku mieszkalnego w Sycowie przy ul. Szarych Szeregów 7

o wartości 409,41 zł.


  • kanalizacja ogólnospławna z rur betonowych 400mm o długości 105mb wybudowane w

miejscowości Komorów o łącznej wartości 8 984,04 zł.


  • sieci wodno- kanalizacyjne pochodzące z mienia z likwidacji PBK położone w Sycowie

przy ul. Mickiewicza o łącznej wartości 1 332,79 zł.


  • kanalizacja zewnętrzna pochodząca z mienia po likwidacji POM Syców znajdująca się w Sycowie przy ul. Mickiewicza o wartości 11 217,78 zł.


  • sieć wodociągowa wybudowana w ulicy Wałowej o łącznej wartości 173 098,77 zł.

  • kanalizacja sanitarna o średnicy Ф150 mm,160mm, 200mm wbudowana w ulicy

Wałowej i Al. Nad Wałem o łącznej wartości 853 436,34 zł.


- kanalizacja deszczowa o średnicy Ф200 mm, 300mm, 400mm wbudowana w ulicy

Wałowej i Al. Nad Wałem o łącznej wartości 529 742,27 zł.


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sycowie.§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady

Kazimierz Cichoń


Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19