Uchwały RM

URM nr LIII/291/06 w sprawie zmiany „MPZP Syców – obszar A”, dla działki nr 26, am. 22 w Sycowie.

 Uchwała Nr LIII/291/06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MPZP Syców – obszar A”, dla działki nr 26, am. 22 w Sycowie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XLVII/264/06 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Syców – obszar A”, a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, uchwala się co następuje:


Rozdział 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu


§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Syców – obszar A”, dla działki nr 26, am. 22 w Sycowie, zwany dalej „planem”, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


 1. Część tekstowa planu stanowi treść niniejszej uchwały.


 1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.


 1. Załącznikami do uchwały są:

 1. Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu – załącznik nr 2.

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania–załącznik nr 3.


3. Plan określa:

1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.


§ 2.

Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

 1. Dach symetryczny”- należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia oraz symetrii układu połaci.

 2. Funkcja terenu”– należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu.

 3. Funkcja podstawowa terenu ”– należy przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania terenu.

 4. Funkcja uzupełniająca” - należy przez to rozumieć funkcję towarzyszącą funkcji podstawowej, która nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu.

 5. Gabaryt obiektu”- należy przez to rozumieć zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, określające jego wysokość i wymiary ścian zewnętrznych.

 6. Linia rozgraniczająca”- należy przez to rozumieć obowiązującą linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący.

 7. Nieprzekraczalna linia zabudowy”- należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego obiektu.

 8. Przeznaczenie terenu”- należy przez to rozumieć określoną dla danego terenu jego funkcję podstawową.

 9. Teren”- należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonej w planie funkcji podstawowej, oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania.

 10. Tymczasowe zagospodarowanie”- należy przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu określoną zapisami planu.

 11. Uciążliwości”- należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i in.

 12. Udział powierzchni biologicznie czynnej”- należy przez to rozumieć wyrażony procentowo w proporcji do powierzchni terenu udział rodzimego gruntu pokrytego roślinnością oraz wody powierzchniowe, a także połowę sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki.

 13. Wskaźniku zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynku do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów.

 14. Wymagany układ kalenicy”- należy przez to rozumieć ustalony przebieg najdłuższego odcinka kalenicy dachu dwuspadowego od strony linii zabudowy, ulicy lub ciągu pieszego.

 15. Zabudowa”- należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą.


Rozdział 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania.


§ 3.

 1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

 1. ZL – tereny lasów.

 2. ZP – tereny zieleni urządzonej.

 3. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


 1. Wydziela się na rysunku planu linię elektroenergetyczną 20 kV wraz ze strefą ochronną.


 1. Oznaczenia na rysunku planu sieci infrastruktury technicznej, położone poza obszarem opracowania planu nie są ustaleniami obowiązującymi i stanowią jedynie informację.


 1. Oznaczenie na rysunku planu drogi dojazdowej KD-D, położonej poza obszarem opracowania planu nie jest ustaleniem obowiązującym i stanowią jedynie informację.


 1. Określona w planie funkcja terenu wskazuje podstawowy, ustalony w planie sposób ich użytkowania.


 1. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne.


 1. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach zagospodarowania, mogą być zmieniane w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu do 5m.Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
§ 4.

 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP przyjmuje się ustalenia:

 1. Nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia.

 2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń sportu i rekreacji, na powierzchni nie przekraczającej 5% terenu oznaczonego symbolem ZP.


 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL przyjmuje się ustalenia:

 1. Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania – tereny lasów.

 2. Zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi.

 3. Zakaz lokalizacji zabudowy.


 1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem MN:

 1. Nowa zabudowa będzie realizowana w formie zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej.

 2. Zabudowa będzie realizowana na zasadzie małego domu jednorodzinnego otulonego zielenią.

 3. Dopuszcza się wprowadzenie budynków gospodarczych wolnostojących lub dobudowanych.

 4. Ustala się lokalizację zabudowy mieszkalnej i gospodarczej w zespole zwartej zabudowy bez możliwości rozpraszania na terenie działki.


Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego


§ 5.

Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów objętych miejscowym planem:

 1. Ustala się ochronę 3 pomników przyrody ożywionej (dęby szypułkowe), rejestr nr 208, decyzja z dnia 24.05.1978 r.

 2. Utrzymanie pozostałej istniejącej zieleni wysokiej.

 3. Do celów konserwacyjnych pozostawić pas wzdłuż cieku melioracji podstawowej Polska Woda, minimum 1,5 m wolny od wszelkiej zabudowy.

 4. Preferowanie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego oraz innych ekologicznych nośników energii i paliw, dla wyeliminowania tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń powietrza.

 5. Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie.

 6. Odpady komunalne gromadzone w zamykanych kubłach, wywożone na wysypisko odpadów komunalnych, zgodnie z zawartą umową. Nie przewiduje się wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi.


Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.


§ 6.

 1. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, w której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

 1. Należy zachować i eksponować krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem pałacowym i urbanistycznym, historyczny układ przestrzenny oraz kompozycję zieleni (ochronie podlega istniejący drzewostan, zieleń niska, układ dróg, cieków wodnych).

 2. Obowiązuje zakaz podziału nieruchomości.

 3. Obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne.

 4. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest wyłącznie dla jednego obiektu mieszkalnego o niewielkiej kubaturze.

 5. Zabudowa winna być starannie wpisana w krajobraz w nawiązaniu do zasad ukształtowania lokalnych obiektów o tradycyjnych formach w zakresie usytuowania, rozplanowania, wysokości, skali, bryły, w tym formy i ukształtowania dachu (dach stromy, dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci 40 – 45 lub inna forma dachu uzasadniona historycznie i przestrzennie), układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, dyspozycji elewacji, elementów architektonicznych (m. in. symetryczne rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych o tradycyjnych podziałach) oraz materiałów elewacyjnych – przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej.

 6. Zakładana wysokość zabudowy – dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe (bez możliwości przekraczania 8,0 m).

 7. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, matowa, w kolorze ceglastym, czerwonym o formie nawiązującej do historycznych rozwiązań (karpiówka).

 8. Dopuszczalne operowanie drobną formą architektoniczną (urozmaicanie typu naczółki, niewielkie lukarny).

 9. Budynek należy zaprojektować na rzucie prostokąta (o stosunku boków zbliżonym do 1:2) lub planie litery „L”.

 10. Budynek powinien posiadać wysokie walory architektoniczne.

 11. Zakazuje się stosowania tworzyw sztucznych jako materiały okładzinowe.

 12. Należy przewidzieć uporządkowanie oraz rewaloryzację przedmiotowego terenu zielonego.

 13. Obowiązuje zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki, prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych, lokalizowania dominant przestrzennych.

 14. Umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem jest zabronione.

 15. Planowany budynek należy zlokalizować w bezpiecznej odległości od istniejących drzew (aby wykluczyć możliwość kolizji z systemem korzeniowym i koronami drzew).

 16. Rodzaj i kompozycję nawierzchni nawiązać do historycznych, lokalnych rozwiązań w tym zakresie.

 17. Wszelkie dopuszczalne działania inwestycyjne należy uzgodnić z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


 1. Ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych. Wszelkie dopuszczalne zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu. Obowiązuje wymóg uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich dopuszczalnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – ich wykaz podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.


Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.


§ 7.

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.


Rozdział 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.


§ 8.

Przyjmuje się następujące ustalenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, oznaczonej w planie symbolem MN:

 1. Linia zabudowy – jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 pkt. 2.

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

 • od 150 do 300 m2 powierzchni zabudowy, co stanowi średnio ok. 1,5 % powierzchni działki.

 1. Maksymalna wysokość kalenicy budynku mieszkalnego: 8 m.

 2. Maksymalna wysokość kalenicy budynku gospodarczego: 5 m.

 3. Dachy spadziste, symetryczne w formie dwuspadowej lub wielospadowej o nachyleniu połaci w zakresie od 400 do 450.

 4. Układ kalenicy do pasa drogowego (ul. Leśna) – dowolny.Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.


§ 9.

Nie wprowadza się ustaleń innych, niż podano w § 6.
Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.


§ 10.

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.


Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.


§ 11.

Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów objętych ustaleniami planu:

 1. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na terenach oznaczonych symbolem ZL.

 2. Zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów betonowych.

 3. Dopuszczenie stosowania elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.

 4. Na terenie pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV, który wynosi po 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, ustala się zakaz zabudowy dla obiektów budowlanych oraz zakaz sadzenia zieleni wysokiej.


Rozdział 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.


§ 12.

 1. Obsługa projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez jeden wjazd na posesję z drogi dojazdowej KD-D (ul. Leśna), na warunkach określonych przez administratora drogi.


 1. Minimalna odległość linii zabudowy powinna wynosić 6,0 m od granicy działki (od ul. Leśnej).


§ 13.

 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, według warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez administratora sieci.


 1. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji miejskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci.


 1. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych na teren własny nieutwardzony.


 1. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. W przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą.


 1. Zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 jest możliwe z sieci gazociągu niskiego ciśnienia. Przyłączenie nowego odbiorcy do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym Prawie Energetycznym (Dz. U. 03.153.1504 z póź. zmianami), po każdorazowym uzgodnieniu z dostawcą gazu i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. Należy uwzględnić rezerwację pasa terenu pod lokalizację sieci gazowej.


 1. W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz z sieci gazowej wysokiego ciśnienia przez potencjalnego klienta, warunki odbioru gazu będą uzgodnione pomiędzy stronami i będą zależały od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej oraz dostawy gazu. Techniczne warunki rozwoju systemu przesyłowego określone będą przez Operatora Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” sp. z o.o. w zależności od zgłoszeń zapotrzebowania na gaz potencjalnych klientów i ich dostawców gazu.
 1. Dla zaopatrzenie w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

 1. Wydziela się pas terenu ochronnego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV, który wynosi po 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.

 2. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kępnie. W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia o raz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości stacji transformatorowych będzie możliwe po określeniu zaopatrzenia na moc. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem, przedsiębiorstwo energetyczne wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło pozyskać wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe miejsce wskaże Urząd Miasta i Gminy Syców.

 3. Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

 4. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi Koncern Energetyczny ENERGIA S.A. Oddział w Kaliszu. Koszty związane z przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizję.


 1. Środki łączności – przyłącze z sieci wg technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych przez Zakład Telekomunikacji.


 1. Rozbudowa i wszelkie zmiany w układzie sieci infrastruktury technicznej (w tym przełożenie lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest możliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci oraz z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


 1. Gospodarowanie odpadami – odpady komunalne do zamykanych kubłów, wywożone na wysypisko odpadów komunalnych, zgodnie z zawartą umową.Rozdział 12

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.


§ 14.

Dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu użytkowania lub możliwość czasowego wykorzystania terenu na inne funkcje niż wskazane w planie, pod warunkiem nie powodowania zanieczyszczeń środowiska oraz nie stwarzania utrudnień w funkcjonowaniu i zagospodarowaniu terenów i obiektów sąsiadujących.


Rozdział 13

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.


§ 15.

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).Rozdział 14

Przepisy końcowe


§ 16.

Dla terenu objętego ustaleniami niniejszego planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”, uchwalonego uchwałą nr XIX/107/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 45, poz. 879 z 10.03.2004 r.).
§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Cichoń

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19