Uchwały RM

URM nr LIII/290/06 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozw.Problemów Alk. na 2006 r.

 


U C H W A Ł A Nr LIII/290/06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 października 2006 r.


zmieniająca uchwałę nr XLII/242/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.


Na podstawie art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147 poz1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XLII/242/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

w rozdziale V Koszty Administracyjno-Gospodarcze dopisuje się ust. 8 o treści :

8. Pokrycie kosztów remontu i malowania nowych pomieszczeń Klubu Abstynenta przy ul. 1-Maja 3 w Sycowie”.

§ 2

W harmonogramie realizacji zadań i preliminarzu kosztów wynikający z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r

w kierunku działania Koszty Administracyjno - Gospodarcze w rodzaju zadań dopisuje się pkt. 7 o treści:

7. Pokrycie kosztów remontu i malowania nowych pomieszczeń Klubu Abstynenta przy ul. 1 – Maja 3 w Sycowie przeznaczając na ten cel kwotę 3000,00 zł, realizatorem zadania jest Pełnomocnik Burmistrza MiG ds. PiRPA, termin realizacji zadania 2006r”.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19