Uchwały RM

URM nr III/14/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006.

 

UCHWAŁA NR III/14 /06

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,ze zmianami) i art. art. 166, art.167 ust.2 pkt5, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104), uchwala się co następuje:

§ 1.


W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 pn. „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006” wprowadza się następujące zmiany:


  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 184 000 zł

- dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 105 506 zł

- rozdział 70005–gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 506 zł - paragraf 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 105 506 zł


- dział 758 - Różne rozliczenia 78 494 zł

- rozdział 75801- Cześć oświatowa subwencji ogólnej 78 494 zł

- paragraf 2920- Subwencja ogólna z budżetu państwa 78 494 zł

II. Plan dochodów po zmianie wynosi 27 289 477 zł§ 2.


W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006” wprowadza się następujące zmiany


  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 184 000 zł


- dział 600 – Transport i łączność 61 000 zł - rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 61 000 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 60 000 zł

- paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 zł


- dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 14 000 zł

- rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 000 zł

- paragraf 4300 –Zakup usług pozostałych 14 000 zł


- dział 750 – Administracja publiczna 8 000 zł

- rozdział 75023-Urzad gminy 8 000 zł

- paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 zł


- dział 801 –Oświata i wychowanie 50 000 zł

- rozdział 80101–Szkoły podstawowe 50 000 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 50 000 zł


- dział 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 400 zł

- rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 400 zł

- paragraf 2710 –Wydatki na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 400 zł


- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 600 zł

- rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 5 000 zł

- paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 zł - rozdział 92116-Bibioteki 7 600 zł

- paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 7 600 zł

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport 25 000 zł - rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej 25 000 zł

- paragraf 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 25 000 zł


II. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu gminy

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 122 300 zł


- dział 801 –Oświata i wychowanie 90 300 zł

- rozdział 80101–Szkoły podstawowe 33 460 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 30 000 zł

- paragraf 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 460 zł

- rozdział 80110–Gimnazja 36 840 zł

- paragraf 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 10 000 zł

- paragraf 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 840 zł

- rozdział 80195–Pozostała działalność 20 000 zł

- paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych 20 000 zł


- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 000 zł

- rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 000 zł

- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 32 000 zł2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy 122 300 zł

- dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 32 000 zł

- rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000 zł

- paragraf 4270 –Zakup usług remontowych 32 000 zł


- dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 90 300 zł

- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 90 300 zł

- paragraf 3240-Stypendia dla uczniów 90 300 zł


III. Plan wydatków gminy po zmianie wynosi 29 654 517 zł


§ 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLII/248/05 z dnia 30 grudnia 2005r. pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2006 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4.


Udziela się pomocy finansowej w kwocie 8 400 zł dla Powiatu Oleśnickiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ślizowie

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko

Załącznik nr 1
Do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr III/14/06z dnia 21 grudnia 2006.r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2006 r.Poz..


Wyszczególnienie


Dział


Rozdział

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady do 2005r.

Planowane wydatki na 2006r.

W tym; źródła finansowania

w roku 2006

Ogółem

Dochody własne

Dotacje

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące zUE


1


Transport i łączność600


1 546 0001 465 500460 250


248 250


757 000
    1. Budowa droi gminnej- ul Klonowa, w Sycowie60016

180 000


140 000

10 000


130 0001.2. Modernizacja ul. Garncarskiej60016

430 000


430 000

30 000


400 0001.3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi

Św. Marek


60016

164 000


164 000

104 000

60 000
1.4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-we wsi

Wioska


60016

217 000


176 500

7 000

79 500

90 0001.5. Budowa ulicy -Aleja nad Wałem w Sycowie


60016

234 000


234 000

97 000


137 0001.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Komorów- Święty Marek


60016

220 000


220 000

133 750

86 250
1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

we wsi Nowy Dwór


60016

70 000


70 000

47500

22 500
1.8. Wiaty przystankowe


60016

31 000


31 000

31 000
2

Gospodarka mieszkaniowa

700


538 000

30 000

393 000

129 408263 592


2.1. Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia W


70005

530 000

30 000

375 000

111 408
263 592


2.2. Wykup gruntów przy zalewie w Stradomii


70005

8 000


18 000

18 000
3

Administracja publiczna

750


34 400


34 400

34 400


3.1 .Zakupy inwestycyjne dla administracji


75023

34 40034 400

34 400
4

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona/poż

754


9 000


9 000


9 000
4.1 Obrona cywilna


75414

9 000


9 000


9 000-Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19