Uchwały RM

URM nr III/11/06 w sprawie ustalenia stawek jedn.dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Sycowie.

 

Uchwała nr III/11/06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.174 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się na rok 2007 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów użytkowania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujących wysokościach:

    1. hala sportowa – 21,26 zł,

    2. stadion miejski – 33,78 zł,

    3. basen miejski- 53,81 zł,

    4. kąpielisko -zalew w Stradomii – 19,40 zł.

2. Kwota dofinansowania ustalona jest do 1 godziny użytkowania ww. obiektów.

3. Łączna kwota dotacji przedmiotowej dla MOSiR na rok 2007 nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie gminy na rok 2007.

§ 2.

1. Kwota należnej dotacji przedmiotowej ustalona zostanie przy zastosowaniu stawek jednostkowych, o których mowa w § 1 ust.1.

2. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie przez jednostkę dotującą- gminę w okresach miesięcznych.

3. Otrzymujący dotacje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia jednostce dotującej miesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), wskazując wyliczenie kwot należnych, stosownie do zrealizowanych zadań, wielkość otrzymanej dotacji oraz ewentualne nadpłaty lub braki.

4. Warunkiem przekazanie przez wydział finansowy kolejnych rat dotacji będzie wydanie przez Naczelnika Wydziału właściwego do spraw sportu i rekreacji dyspozycji o uruchomieniu dotacji

5. Ostateczne rozliczenie z budżetem gminy przekazanej dotacji nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania Rb-30 sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3.

Podstawę do ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych stanowi kalkulacja zawarta w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXI/186/2001 z dnia 21 czerwca 2001r. „ w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bolesław Moniuszko

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19