Uchwały RM

URM nr III/10/06 w sprawie Gminnego Programu Prof.i Rozw.Problemów Alk. i Nark. na 2007 r.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

                                  U C H W A Ł A  Nr III/10/06

 

 

 

                                                 Rady  Miejskiej  w  S y c o w i e

 

                                                 z dnia 21 grudnia 2006  r .

 

 

 

          w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      

                                               Alkoholowych i Narkomanii  na 2007 r.

 

 

                                                                                          

                           Działając na podstawie art. 4 1   ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /  Dz.U. Nr 147  poz.1231

z 2002 r z późniejszymi zmianami / oraz  zgodnie z art.10 ust.3 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz. U. Nr 179 poz.1485 ./ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na  2007 rok, realizowany przez  Urząd  Miasta i Gminy Syców , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                            

                                                                                          Bolesław Moniuszko

                                                                                          Załącznik do uchwały  Nr III/10/06

                                                                             Rady Miejskiej w Sycowie

                                                                              z dnia 21 grudnia 2006  r.

 

 

 

 

 

 

 

                          G M I N N Y   P R O G R A M

 

 

              

                     PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

       

   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

 

                                            NA  2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        SPIS   TREŚCI

 

 

1.       Wstęp

2.Analiza możliwości zakupu napojów alkoholowych

  na terenie miasta i gminy Syców.

3.Analiza sprzedaży napojów alkoholowych

    na terenie miasta i gminy Syców                                                                               

4.Kierunki działań i zadania ich realizacji na 2007 r.

5.Harmonogram realizacji zadań i preliminarz kosztów na 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       W S T Ę P

 

 

            Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależniających   stanowią obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków , zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy, a także relacje interpersonalne  w środowisku rodzinnym .

Picie alkoholu i zażywanie  środków odurzających w dalszym ciągu postrzegane jest jednak jako swoisty sposób na życie , odtrutka na nudę , sposób na rozwiązywanie problemów, lepsze samopoczucie..

Generalna strategia gminy radzenia sobie z problemami uzależnień powinna opierać się na trzech zasadniczych filarach:

-           ograniczenie dostępności alkoholu oraz monitorowanie środowisk zagrożonych środkami odurzającymi,

-           zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów uzależnień  poprzez wzrost świadomości społecznej  w tym głównie wśród dzieci i młodzieży.

-           organizowanie zajęć pozalekcyjnych, klubów i świetlic środowiskowych   i socjoterapeutycznych  umożliwiających  dzieciom i młodzieży  spędzanie wolnego czasu bez kontaktu z alkoholem i narkotykami.   

Zadania , które zawiera gminny program  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2007 rok są odzwierciedleniem potrzeb wynikających z:

-           przeprowadzonej analizy możliwości zakupu napojów alkoholowych

-           przeprowadzonej analizy sprzedaży napojów alkoholowych w 2005 r.

-           zasobów miasta i gminy umożliwiających prowadzenie działalności  profilaktycznej , trzeźwościowej  i przeciwdziałania narkomanii.

. 

Harmonogram realizacji zadań i preliminarz kosztów stanowi integralną część gminnego programu na 2007 r .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza możliwości zakupu napojów alkoholowych na terenie Miasta                     i Gminy

 

         Na terenie Miasta i Gminy Syców  sprzedaż napojów alkoholowych prowadzą  73 punkty  sprzedaży w tym :

- 48 punktów sprzedaży detalicznej / do spożycia poza miejscem sprzedaży/.

- 25 punktów sprzedaży gastronomicznej / do spożycia w miejscu sprzedaży/.

 

W mieście sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi 30 punktów detalicznych i 20 punktów gastronomicznych.

W terenie wiejskim sprzedaż detaliczną prowadzi 18 punktów  oraz 5 punktów gastronomicznych..

 

Z 48 punktów sprzedaży detalicznej poszczególne rodzaje napojów alkoholowych prowadzą:

- do 4,5% oraz piwo prowadzi 6 punktów

- do 4,5%  oraz piwo oraz od 4,5% do 18 % prowadzi 9

- do 4,5% oraz piwo oraz powyżej 18% prowadzi 1 punkt

- do 4,5% oraz piwo, od 4,5% do 18%, i powyżej 18% prowadzi 32 punkty.

 

Z  25 punktów sprzedaży gastronomicznej  poszczególne rodzaje napojów alkoholowych prowadzą:

- do 4,5% oraz piwo prowadzi 6 punktów

- do 4,5% oraz piwo i od 4,5% do 18% prowadzi 1 punkt

- do 4,5% oraz piwo, i powyżej 18% prowadzą  3 punkty

- do 4,5% oraz piwo, od 4,% do 18% i powyżej 18%  prowadzi 15 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy                w 2005 r.

 

 

          Punkty detaliczne  sprzedały w 2005 roku napojów alkoholowych na łączną wartość 5 323 433, 88 zł w tym:

- do 4,5% oraz piwa  na wartość 2 394 629, 94 zł 

- od 4,5% do 18% na wartość 555 730, 04 zł

- powyżej 18% na wartość 2 373 073, 90 zl

 

          

          Punkty gastronomiczne sprzedały w 2005 roku napojów alkoholowych na łączną wartość 957 805, 22 zł w tym:

- do 4,5% oraz piwo na wartość 617 754, 38 zł

- od 4,5% do 18% na wartość 82 564, 05 zł

- powyżej 18% na wartość 257 486, 79 zl.

 

          Ogółem sprzedano w 2005 roku napojów alkoholowych na wartość 6 281 239, 10 zł w tym:

- do 4,5% oraz piwa  na wartość 3 012 384, 32 zł

- od 4,5% do 18% na wartość 82 564,05 zł

- powyżej 18% na wartość 257 486, 79 zł

 

W przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca miasta i gminy w 2005 roku sprzedano napojów alkoholowych na wartość 385 zł. Jeden statystyczny mieszkaniec wypił 74 butelki  lub puszki ½ l piwa, 2,6 butelki ¾ l wina i 8 butelek ½ l wódki. W przeliczeniu na jednego  mieszkańca powyżej 18 lat  jest to 94 butelki piwa, 3,5 butelki wina i 10 butelek wódki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA I ZADANIA ICH REALIZACJI.

 

 

I . Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

1.        Szkolenia edukacyjno-profilaktyczne.

 

a/ szkolenia dla dzieci szkół podstawowych:

-          program profilaktyczny dot. przeciwdziałania alkoholizmowi dla klas I - III szkół podstawowych

-          program profilaktyczny dot. przeciwdziałania alkoholizmowi dla klas IV - VI -  szkół podstawowych

 

b/  spektakle profilaktyczne dot. problematyki narkomanii dla młodzieży gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych

-          2 spektakle dla młodzieży klas I - II gimnazjum

-          2 spektakle dla młodzieży klas III gimnazjum

-          1 spektakl dla młodzieży  Liceum Ogólnokształcącego

-          1 spektakl dla młodzieży Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych

2. Obozy profilaktyczno-wypoczynkowe.

 

a/ obóz profilaktyczno - wypoczynkowy w okresie wakacji letnich dla dzieci          i młodzieży  i z rodzin z problemem alkoholowym , z  rodzin ubogich ,                              w których występuje zagrożenie uzależnieniami.

 

3.Organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin

   z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami

 

a/ prowadzenie świetlic 2 dni tygodniowo dla dzieci do 12 lat.

b/ prowadzenie świetlic  2 dni tygodniowo dla dzieci od 12-14 lat.   

 

4. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

a/ dla dzieci ze szkół podstawowych:

-          zajęcia sportowe

 

b/ dla młodzieży gimnazjalnej:

-          zajęcia sportowe

 

c/ dla młodzieży szkół ponadgimnazjanych

-          zajęcia sportowe

 

 

II. Wsparcie finansowe organizacji, instytucji i stowarzyszeń realizujących  programy i kampanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                           i narkomanii.

 

1.Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” organizowana przy współudziale Ministerstwa Edukacji i Stowarzyszenia Producentów                             i Dziennikarzy Radiowych.

 

2.Imprezy organizowane dla dzieci  z rodzin  uzależnionych zagrożonych uzależnieniami  i rodzin ubogich.

-          dzień dziecka

-          Mikołaja

 

 

3.   Programy profilaktyczne realizowane w szkołach  i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji :

- Program  „Otwarta Szkoła”  realizowany w Szkole Podstawowej                            w Szczodrowie

- Program  pozalekcyjny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego realizowany w Szkole Podstawowej w Działoszy i świetlicy w Wielowsi.

- Programy pozalekcyjne w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego realizowane w Szkole Podstawowej  w Stradomi Wierzchniej..

- Program profilaktyczny realizowany  w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie

- X Jubileuszowy Rajd Rowerowy „Z wizytą u nas bez nałogów”

   współorganizowany przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Imprezy i turnieje sportowe realizowane w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w  MOSiR w Sycowie.

- Zajęcia IN JUNG DO realizowane  w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez Szkołę Sztuk Walki i Samoobrony

  4. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych                                                       i współuzależnionych.

5.GminnyTurniej „Problemy Alkoholowe i Narkotyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo drogowe i przemoc w domu i szkole” współorganizowany przez Komisariat Policji i Szkoły Podstawowe.

6 . Sycowskie Dni Trzeźwości

7. Wsparcie finansowe programów realizowanych w świetlicach wiejskich                w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

 

 

 

 

 

 

III. Szkolenia.

 

1. 2- dniowe .warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych.

 

2. 2 – dniowe  warsztaty  terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

 

3.Szkolenie dla członków MGKRPA

 

IV. Ustawowa działalność  Miejsko-Gminnej Komisji                                                                                                                                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     a/ posiedzenia komisji

     b/ przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi.

     c/  kierowanie do Sądu

 

IV1.Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a/ członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za:

-          posiedzenia Komisji

-          posiedzenia w zespołach roboczych

-          rozmowy z osobami uzależnionymi.

b/ łączna kwota miesięczna  wynagrodzenia członka Komisji płatna na podstawie umowy zlecenia za prace wymienione w pkt. „a” nie może przekraczać wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników / zaokrąglona do 1 zł/ ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 

V. Koszty administracyjno - gospodarcze.

1.        zakup materiałów propagandowych i edukacyjnych dot. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi

2.        Zakup materiałów propagandowo-edukacyjnych dot. przeciwdziałania narkomanii.

3.        Wynagrodzenie i pochodne dla Gospodarza Klubu Abstynenta.

4.        Koszty podróży służbowych

5.        Wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe  odnośnie uzależnienia

6.        Wynagrodzenia biegłych sądowych wydających opinie odnośnie uzależnienia.

7.        Pokrycie kosztów utrzymania Klubu Abstynenta

 

-          czynsz za wynajem lokalu

-          energia elektryczna

-          środki czystości

 

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19