Uchwały RM

URM nr III/9/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

Uchwała Nr III / 09 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 21 grudnia 2006 r.,


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców Panu Wojciechowi Kocińskiemu w następującej wysokości:


  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.800

(słownie zł: trzy tysiące osiemset)


  1. dodatek funkcyjny w wysokości – 1.400

(słownie zł: tysiąc czterysta)


  1. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego tj. w kwocie: - 1.040

(słownie zł: tysiąc czterdzieści)


  1. dodatek za staż pracy w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego, które będzie wzrastać od dnia 25.06 bieżącego roku o 1% aż do 20% i więcej latach pracy w kwocie - 266

(słownie zł: dwieście sześćdziesiąt sześć)


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 4 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław MoniuszkoAutor: