Uchwały RM

URM nr III/8/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego RM do wyk. czynności w sprawach zakr. prawa pracy w stos. do Burmistrza

 

Uchwała Nr III / 08 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 21 grudnia 2006 r.,w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


§ 1


Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław MoniuszkoAutor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19