Uchwały RM

URM nr III/07/06 w sprawie Programu współpracy z org.pożytku publicznego w 2007 r.

 


UCHWAŁA Nr III/07/06

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sycowie

uchwala


Program współpracy Miasta i Gminy Syców

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2007 rok


Wstęp

Współpraca Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości, służy także umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców.

Przyjęcie Programu będzie służyło lepszej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych.


Rozdział 1

Cele programu

§ 1

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

Program ma w szczególności na uwadze:

1) zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, służącej pełniejszemu zaspokajaniu

potrzeb jej mieszkańców,

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

3) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,

4) prezentację dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów

konkretnych zadań publicznych.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy


§ 2


Przedmiotem współpracy władz Gminy Syców z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) jest:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

 2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

 3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

 4. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.


Rozdział 3

Formy współpracy

§ 3


Gmina Syców realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.

Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

 1. zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w

ustawie,

 1. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 1. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków

komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania, narady, konferencje,

 1. promocji działalności organizacji w mediach,

 2. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych poprzez:

  1. organizację pobytu grup młodzieżowych oraz wymiany dzieci

i młodzieży,

  1. prezentację gminy w ramach współpracy miast partnerskich,

  2. organizację konferencji celem wymiany doświadczeń.


Rozdział 4

Zlecanie realizacji zadań publicznych

§ 4

Zlecanie realizacji zadań może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

§ 5

W roku 2007 Gmina Syców będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1/ realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także

krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, odbywać się

będzie w szczególności poprzez wspieranie zadań:

 1. polegających na organizowaniu imprez sportowych o wysokiej randze

promocyjnej dla Sycowa,

 1. polegających na organizowaniu imprez turystycznych,

 2. polegających na organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych,

 3. polegających na zwiększeniu liczby uczestników w klubach sportowych oraz poszerzaniu ofert rozgrywanych dyscyplin,

 4. polegających na propagowaniu i organizowaniu imprez sportowych osób niepełnosprawnych,

 5. z zakresu sportu dzieci i młodzieży,

 6. z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych,

 7. z zakresu organizowania zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół,

 8. z zakresu organizowania zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,

 9. z zakresu udziału zawodników z terenu gminy ( w kategoriach dzieci i młodzieży ) w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym .

Zadania priorytetowe:

1.Wspieranie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

2. Organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego.

3. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.


2/ realizacja zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania odbywać się

będzie w szczególności poprzez wspieranie zadań w zakresie:


 1. edukacji regionalnej dzieci i młodzieży,

 2. organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności festiwali, przeglądów ,konkursów, olimpiad, turniejów, koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw artystycznych i historycznych, dyskusji, prelekcji,

 3. działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i uspołeczniającej na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. rehabilitacji, aktywizacji, działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób

starszych,

 1. zakupu nagród dla uczestników konkursów, imprez integracyjno – kulturalnych, zawodów sportowych, imprez sportowych, imprez plastycznych organizowanych

przez placówki oświatowo – wychowawcze lub organizacje pozarządowe,

 1. organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Zadania priorytetowe:

1.Wspieranie zadań w zakresie organizowania kolonii i obozów oraz innych form

wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3/ realizacja zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

odbywać się będzie w szczególności poprzez wspieranie zadań w zakresie:


 1. organizacji festiwali, turniejów, warsztatów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki oraz promocji regionu, w tym fundowanie nagród,

 2. wydawania niekomercyjnych niskonakładowych książek, czasopism, opracowań informacyjnych dotyczących gminy i jej walorów,

 3. renowacji, konserwacji i ochrony zabytków i innych obiektów kultury lokalnej,

 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


4/ realizacja zadań w sferze ekologii odbywać się będzie w szczególności poprzez:


 1. wspieranie zadania polegającego na zmniejszeniu uciążliwości związanych

z zanieczyszczeniem środowiska itp.,


 1. edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz włączenie jej do działań o charakterze proekologicznym na w/w temat.


5/ realizacja zadań w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony

przeciwpożarowej oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym odbywać się

będzie w szczególności poprzez:


 1. realizowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych

z uzależnieniami oraz przeciwdziałania tym uzależnieniom,

 1. realizowanie programów profilaktyczno – wychowawczych oraz badań

psychospołecznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej

społecznie, z rodzin patologicznych,

 1. eliminacje zagrożeń patologią społeczną i ograniczeniu przestępczości wśród

nieletnich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 1. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo,

 2. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa

medycznego i wodnego,

 1. udzielanie profesjonalnej pomocy i informacji osobom poszkodowanym w wyniku

przestępstwa /przy współpracy z Komisariatem Policji, psychologiem, pedagogiem/,

poprawę bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego,

 1. organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 1. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,

 2. edukację dzieci i młodzieży mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa,

 3. wspieranie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz związanych z ochroną przeciwpożarową,


6/ realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:


 1. działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności

do dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

b) propagowanie honorowego krwiodawstwa,

c) doskonalenie technik niesienia pierwszej pomocy.


7/ realizacja zadań w sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu

kontaktów i współpracy między społeczeństwami odbywać się będzie poprzez

wspieranie:

 1. organizowanych konferencji celem wymiany doświadczeń,

 2. prezentacji Gminy Syców w ramach współpracy miast partnerskich,

 3. organizacji pobytu i grup młodzieżowych oraz wymiany dzieci i młodzieży


§ 6


Burmistrz Miasta i Gminy Syców na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący


Bolesław Moniuszko


Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19