Uchwały RM

URM nr III/06/06 w sprawie sporządzenia MPZP dla rurociagu paliwowego w gminie Syców.

 


UCHWAŁA NR III/ 06/ 2006

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego w gminie Syców.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)


Rada Miejska w Sycowie

uchwala co następuje:§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego, towarzyszących mu sieci i urządzeń, przebiegającego przez obręby: Biskupice, Zawada i Szczodrów w gminie Syców. Plan ten stanowi zmianę:

  1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Biskupice” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr XXI/124/04 z dnia 25 marca 2004 r.,

  2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Zawada” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr XXII/134/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,

  3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Szczodrów” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLI/231/05 z dnia 24 listopada 2005 r.


2. Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


3. Rurociąg, o którym mowa w ust. 1, przewidziany na obszarze gminy Syców stanowi fragment rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski – Wrocław, będącego inwestycją celu publicznego.§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący RM

Bolesław Moniuszko

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19