Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z dnia 27 listopada 2020 r. 27-11-2020

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 22 grudnia 2020 r.  godz. 15:00

 

Uwaga:

Informujemy o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia konkursowego.

 

Dotyczy ona zapisu w Dz. VIII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 65 pkt pomnożona przez ilość członków komisji konkursowej. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferenta nie mniej niż 50 % możliwych punktów do uzyskania w konkursie.”

zamiast:
„Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 64 pkt pomnożona przez ilość członków komisji konkursowej. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferenta nie mniej niż 50 % możliwych punktów do uzyskania w konkursie.”

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert files/fck/Zarzadzenie(10).pdf
Ogłoszenie Burmistrza

files/fck/ogloszenie-_pomoc_spoleczna.pdf

Formularz oferty files/fck/oferta_konkursowa(5).doc


Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 27-11-2020 15:30:26
Data edycji: 04-12-2020 14:36:37