Terminy płatności podatków lokalnych.

 

TERMINY PŁATNOŚCI
PODATKÓW LOKALNYCH1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.


2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

 • do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.


3. Podatek leśny od osób prawnych:

 • do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.


4. Podatek rolny od osób prawnych:

 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.


5. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne:

 • do 15 lutego
 • i 15 września.


6. Podatek od posiadania psów –
zwolnienie uchwałą.


Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to wówczas za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Należności podatkowe należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy lub u inkasenta (sołtysa).
Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku powinna nastąpić (ordynacja podatkowa art. 47 § 4 a).

Autor: