Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. (Uchwała nr XVII/77/07 Rady Miejskiej w Sycowie).

  UCHWAŁA  Nr XVII / 77 / 07                                     xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                            Rady Miejskiej w Sycowie

                                                            z dnia  25  października  2007r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ tekst jedn  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /  w związku art. 10  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 884  ze zmianami /  Rada Miejska w Sycowie  u c h w a l a   się,  co następuje:             

 

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy  Syców :

 

 

1)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton :

 

 

 

data produkcji

od  01.01.2000 r.

data produkcji

do 31.12.1999 r.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,

550zł

600zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

650zł

700zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton.

750zł

800zł

2)

 

 

 

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu równej lub wyższej niż

12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a)

12

15

1 000zł

1100zł

b)

15

 

1100zł

1 252zł

 

Trzy osie

c)

12

25

1 550zł

1 650zł

d)

25

 

1 600zł

1 700zł

 

Cztery osie i więcej

e)

12

29

1 900zł

     2 130zł

f)

29

 

 2 000zł

     2 453zł

3)

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton do poniżej 12 ton :

 

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

 

od 3,5ton do poniżej 12 ton

700zł

800zł

4)

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a)

12

31

        560zł

919zł

b)

31

 

     1 412zł

    1 936zł

 

Trzy osie

c)

12

40

     1 246zł

    1 723zł

d)

40

 

     1 723zł

    2 505zł

5)

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

 

od 7 ton i poniżej 12 ton,

500zł

600zł

6)

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

a)

12

25

800zł

850zł

b)

25

 

                        1 000zł

   1 400zł

 

 

 

 

 

 

Dwie osie

d)

              12

38

850zł

   1 291zł

e)

38

 

                        1149zł

   1 700zł

 

Trzy osie

f)

12

38

                        1 200zł

   1 600zł

g)

38

 

                        1 400zł

   1 700zł

7)

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia :

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

a)

mniejszej niż 30 miejsc,

1 200zł

1 300zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc.

1 600zł

1 700zł

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie  nr XLI/233/05 z dnia 24  listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.

 

                                                                                                                              PRZEWODNICZĄCY

   RADY MIEJSKIEJ

               

   Bolesław  Moniuszko

Autor: