Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. (Uchwała nr XVII/76/07 Rady Miejskiej).

                                                U C H W A Ł A    Nr  XVII / 76 / 07              xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

           RADY MIEJSKIEJ  W  SYCOWIE
                                                z dnia 25 października 2007 r.                                       

                  

w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami  / i  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / jedn. tekst Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 884 ze zmianami / Rada Miejska w Sycowie  u c h w a l a  co  następuje:

 

§ 1.

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Syców :

 

1.       od  budynków lub ich części :

 

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części                         

    zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne,                                                           0, 55 zł

 

b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

    z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od części budynków

    mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,                   16, 30 zł                       

 

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

    prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

    materiałem siewnym,                                                                                               8, 58 zł

 

d) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych

    na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

    zdrowotnych ,                                                                                                            3, 82 zł

 

e) od  1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części

    w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

   publicznego  przez organizacje pożytku  publicznego,                                             4, 01 zł

 

2.  od budowli .                                                                                                             2%  ich  wartości

 

3.   od  gruntów :

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu

    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m² powierzchni,                                                                                                 0, 56 zł

 

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

    wodnych od 1 ha powierzchni,                                                                                  3, 61 zł

 

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej

    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego

    od 1 m² powierzchni .                                                                                               0, 15 zł

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała  Rady Miejskiej w Sycowie  Nr XLI / 323 / 05  z dnia  24 listopada  2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem  1 stycznia  2008r.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                                                                                                 Bolesław  Moniuszko

Autor: