Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2014) 08-07-2014

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego - LUTY, SIERPIEŃ 2014 r.

Terminy załatwienia:

Organ wydaje decyzje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku; wniosek składa się w terminach od 1 lutego do 29 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
 
Miejsce załatwienia:
 
pok. 1a UMiG Syców, P. Alina Strózik-Szewczyk, tel 62 785 5127;
wniosek należy złożyć do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów występującego z wnioskiem rolnika.
 
Wniosek powinien zawierać:
 
• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
• numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość producenta rolnego, oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
• oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
• pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
• numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
Jakie dokumenty powinien dołączyć występujący o zwrot
Do wniosku koniecznie należy dołączyć:
• faktury VAT albo ich kopie potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
 
 
WAŻNE!
Występujący o zwrot do wniosku powinien dołączyć faktury VAT, dokumentujące zakup oleju napędowego w ciągu 6 miesięcy, oraz odpis z KRS, jeśli producent rolny podlega wpisowi w KRS.
 
Podstawa prawna:

• ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz. U. Nr 52, poz. 379
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U. Nr 103, poz. 706
• rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r. - Dz.U. Nr 120, poz. 829
 

Wzór wniosku:

 

Zestawienie faktur:

files/fck/89/file/procedury/2014/WNIOSEK_AKCYZA_UMiG_Sycow.doc

files/fck/89/file/procedury/2014/ZESTAWIENIE_FAKTUR_VAT_DOLACZONYCH_-UMiG_Sycow.doc

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego (Wyszukiwarka Min.Roln. - "zwrot podatki akcyzowego") Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 
Autor:
Data edycji: 08-07-2014 10:47:59