Wzory informacji i deklaracji podatkowych na rok 2006 - Uchwała RM nr XLI/237/05.

UCHWAŁA Nr XLI / 237 / 05

RADY MIEJSKIEJ w Sycowie

z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / i art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

i opłatach lokalnych / tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami / oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia

30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz.1682 ze zmianami / i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / tekst jedn. Dz.U z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami /

u c h w a l a się, co następuje :


§ 1


Ustala się wzory deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie miasta i gminy Syców, określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały.


§ 2


Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie Nr XXIX / 175 / 04 z dnia 25 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców .


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Cichoń

Wzory deklaracji i informacji

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

inf_dekl.rar (59.37 Kb)


Autor: