akta prawa miejscowego dotyczące gospodarki komunalnej

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.05.2011 - 30.04.2012.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.05.2011 - 30.04.2012. 

Uchwała Nr V / 36 / 2011
Rady Miejskiej w Sycowie
 z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami)oraz art. 24 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zmianami), uchwala się co następuje.

§ 1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Taryfa określona w §1 ma zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków zrealizowanych  w okresie od  1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§4

Traci moc Uchwała nr XLVIII / 257 / 10 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§5

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza taryfę w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej     
                                
                                                                Bolesław Moniuszko

Treść uchwały z zał. (doc): files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_V-36-2011.doc

Autor:
Data utworzenia: 30-03-2011 8:55:07
Data edycji: 30-03-2011 8:55:07