akta prawa miejscowego dotyczące gospodarki komunalnej

Uchwała RM w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

                                   UCHWAŁA NR XLIII/ 235 /09
                                RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
                                      z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.


Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z poź. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Syców za usługi w zakresie:

1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach Gminy w wysokości  84,00 zł m3,
2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w granicach Gminy w wysokości  60,00 zł m3,
3) przyjęcie odpadów wielkogabarytowych w wysokości 280,00 zł tonę,
4) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niechystości ciekłych w wysokości:
a) ilość powyżej 4m3 - 18,00 zł m3,
b) ilość powyżej 3m3 do 4 m3 - 21,00 zł m3,
c) ilośc powyżej 2m3 do 3m3 - 24,00 zł m3,
d) ilość powyżej 1m3 do 2m3 - 28,00 zł m3,
e) ilość do 1m3 - 36,00 zł m3.

§ 2. Do cen ustalonych w par. 1 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).
§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/86/07 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Bolesław Moniuszko

Autor:
Data utworzenia: 02-12-2009 10:08:03
Data edycji: 02-12-2009 10:08:03