akta prawa miejscowego dotyczące gospodarki komunalnej

Wysokość opłat za wykup miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie

UCHWAŁA NR XVIII/87/07

 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22.11.2007 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o  cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 nr 23, poz. 295, z póź. zm.) oraz  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54 poz. 535 z póź. zm.)  uchwala się co następuje:

§1

Ustala się opłatę za wykup miejsca na okres 20 lat na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok w wysokości:

1. miejsce na pochowanie zwłok                               -     200 zł

2. rezerwacja miejsca obok pochowanych z rodziny

oraz przedłużenie miejsca pochowania                 -     300 zł

3. rezerwacja miejsca                                                -     800 zł

4. miejsce na pochowanie zwłok dziecka do lat 6    -       70 zł

5. dla urn ze szczątkami zwłok (dla miejsc o wymiarach 0,6 x 0,4 m ) 30% opłat ustalonych w punktach l, 2 i 3.

 

Do opłat ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej w ustawie o podatku od towarów i usług.   

 

 

§2

Opłaty będą wnoszone zarządcy cmentarza tj. Sycowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o., które przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. 

 

§3

Po upływie 20 lat w celu odnowienia wykupu lub rezerwacji miejsca należy wnieść odpowiednią opłatę ponownie. Nie wniesienie opłaty upoważnia zarządcę cmentarza do wykorzystania miejsca.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

                                                                           §5        

Traci moc uchwala nr XXIII/141/2004 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.05.2004r. w sprawie ustalenia opłat za wkup miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok oraz cennika usług cmentarnych.

                                                                           §6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1.01.2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  

 

     Bolesław Moniuszko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Załącznik

do uchwały nr XXIII/141/04  Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.05.2004r.

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG CMENTARNYCH

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA

1.06.2004r.

 

przy wykonywaniu usług przez

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie

 

 

 

1

Wykopanie zasypanie, uformowanie grobu:

 

dla zwłok dzieci do lat 6

 (1,20 x 0,6 x 1,2) m     

125 zł

dla pozostałych zwłok (2 x l x l,7)m

250 zł

dla urn ze szczątkami zwłok

( 0,6 x 0,4 x l) m           

75 zł.

2.

Pochowanie zwłok do grobowca bez rozebrania i zamknięcia grobowca

45 zł

3.

korzystanie z „Domu przedpogrzebowego

50 zł

                                   

                                   

Powyższe stawki w niedzielę i święta ulegają podwyższeniu o 50%

Przy warunkach utrudnionych takich jak zarezerwowane miejsce trudnodostępne,

zarezerwowane miejsce zamarznięte powyżej 10 cm. Itp. - stawki ustalone w punkcie l

cennika ulegają podwyższeniu o 30 %

 

Do powyższych opłat będzie doliczany podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej w  ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

Autor:
Data edycji: 31-03-2015 14:23:04