akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/106/03 w sprawie zmiany Gm.Prog.Prof.i Rozw. Prob. Alk. na 2003 r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                    U C H W A Ł A   Nr XVIII /106/03

  

                                      Rady Miejskiej w Sycowie

                                         z dnia 30 grudnia 2003  r.

 

zmieniająca  uchwałę  Nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2003 r.

 

                     Na podstawie art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz 230 z późniejszymi zmianami / uchwala się co następuje:

                                                   § 1

W załączniku do uchwały nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12 grudnia 2002 roku  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                          i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.     w rozdziale II Wsparcie  finansowe organizacji , instytucji                         i stowarzyszeń dodaje się pkt . 8 o tresci:                                                                                               - „ Współfinansowanie  obozu letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

                                                  § 2

W harmonogramie realizacji zadań i preliminarzu kosztów wynikający           z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r wprowadza się następujące zmiany:

1/ W kierunku działania”Wsparcie finansowe organizacji instytucji i stowarzyszeń dodaje się pkt. f o treści : obóz letni dla dzieci i młodzieży 

Realizator zadania : Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Miejsce realizacji : Koszalin

Termin realizacji : lipiec

Srodki finansowe  : 2500,00 zł

 

                                                                                                                      §3                                                   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sycowie.

                                                        

                                                           § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                                        

               

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Kazimierz Cichoń

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18