akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/104/03 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

  UCHWAŁA  NR  XVIII/104/03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                     RADY  MIEJSKIEJ W  SYCOWIE

                                        z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie  opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.),art.18 i art.19 ust.1lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.z 2002r. Nr 9 ,poz.84 z późn.zm.)w związku  z art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe w wysokości :

 

1)      za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      od działki  -  30 zł.

 

2)      za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

a/  od formatu A-4 - 30 zł.

b/  od formatu A-3 - 40 zł.

 

                                                                        § 2

Opłatę, o której mowa w § 1,wpłaca się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie przed dokonaniem czynności urzędowej lub przy odbiorze dokumentu .

                                                                       § 3

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców .

 

                                                                       § 4

Traci moc uchwała Nr XXV/170/2000 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2000r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

                                                                        § 5.     

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                Kazimierz  Cichoń


 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18